Upadłość spółek

Ogłoszenie upadłości spółki

Zatory płatnicze to częsty problem zarówno małych, jak i dużych firm. Gdy spółka nie posiada środków ani wierzytelności, a lista jej zaległości się rozrasta, grozi jej bankructwo. Rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Procedura ogłaszania upadłości podmiotów gospodarczych została uregulowana w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Kiedy jednak trzeba ogłosić upadłość spółki z o.o. lub upadłość spółki akcyjnej i jak krok po kroku przebiega cały proces?

Pomożemy w ogłoszeniu upadłości spółki

Bankructwo spółki wcale nie oznacza, że sąd przychyli się do złożonego wniosku o upadłość. Przykładowo oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ma miejsce w sytuacji, gdy majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów prowadzenia postępowania lub wystarczy wyłącznie na pokrycie tych kosztów. Podczas prac nad wnioskiem w kancelarii Wyzeruj Długi drobiazgowo sprawdzamy, czy nie występują przesłanki mogące doprowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., przygotowujemy stosowny wniosek do sądu i reprezentujemy klientów na każdym etapie sprawy. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji o świadczonej przez nas pomocy.

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogłoszenie upadłości takiej spółki jest możliwe tylko wówczas, gdy jest ona niewypłacalna, czyli utraciła zdolność regulowania swoich zobowiązań finansowych. Zgodnie z art. 11 przywołanej ustawy przyjmuje się, że spółka z o.o. utraciła zdolność do wykonywania zobowiązań, gdy opóźnienie w ich spłacie przekracza trzy miesiące. O niewypłacalności mówi się również wówczas, gdy wysokość zobowiązań spółki przekracza wartość jej majątku przez okres przekraczający 24 miesiące. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w sytuacji, gdy uzna, że wymóg niewypłacalności nie został spełniony, bo np. posiada ona wymagalne wierzytelności, które pozwolą jej spłacić powzięte zobowiązania. Sam fakt, że spółka posiada długi, wcale nie przesądza, że nastąpi ogłoszenie jej upadłości – liczy się to, czy ma ona szansę spłacić kontrahentów.
Upadłość spółki ogłasza sąd właściwy dla siedziby działalności gospodarczej po uprzednim zbadaniu jej aktualnej sytuacji. Aby sąd mógł to zrobić, konieczne jest zainicjowanie postępowania, czyli złożenie wniosku o upadłość spółki. Wniosek o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może samodzielnie złożyć każdy z członków zarządu. Prawidłowo przygotowany wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  • nazwę spółki albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • adres siedziby spółki,
  • wymienieni z imienia i nazwiska reprezentanci (lub likwidatorzy) – jeżeli zostali ustanowieni,
  • uzasadnienie składanego wniosku – należy wymienić przesłanki uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
Ponieważ rozpatrując wniosek, sąd będzie badać aktualną sytuację finansową spółki, załącznikami powinny być m.in.: aktualny wykaz majątku (wraz z szacunkową wyceną składników wchodzących w jego skład), bilans (sporządzony w ciągu ostatnich 30 dni przed dniem złożenia wniosku) oraz spis wierzycieli i wydanych przeciwko spółce tytułów, np. egzekucyjnych. Wszystkie załączniki zostały wymienione w art. 23 wskazanej wyżej ustawy. Wniosek o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. powinien zostać złożony w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym pojawiły się przesłanki przemawiające za jej niewypłacalnością.
Likwidacja i upadłość spółki to dwa odrębne, ale często mylone pojęcia. Efektem postępowania prowadzonego w formie upadłości likwidacyjnej jest całkowita likwidacja majątku spółki. Jeżeli spółka posiada majątek i istnieje możliwość zaspokojenia roszczeń wierzycieli, postępowanie może mieć charakter upadłości układowej. Wówczas spółka podpisuje układ z wierzycielami, a ich spłata odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu spłaty.
Upadłość spółki z o.o. wiąże się również z odpowiedzialnością członków zarządu. Błędnym założeniem jest, że członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za długi i bankructwo spółki – przeciwnie, mogą zostać do niej pociągnięci, o ile przyczynią się do zwiększenia zobowiązań spółki. Z tego względu tak ważne jest dopilnowanie terminu na złożenie wniosku o upadłość. Jego przekroczenie może zostać uznane za działanie na szkodę spółki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może złożyć kurator rejestrowy powołany na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Również wierzyciel jest uprawniony do tego, by wnioskować o upadłość spółki.

Złożenie wniosku o upadłość spółki wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat. Łączna ich kwota wynosi 5 821,80 zł. W tej sumie zawarta jest zaliczka na rzecz prowadzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki.

Wniosek o upadłość spółki może zostać oddalony przez sąd. Ma to miejsce, gdy:

  • spółka nie posiada majątku,

  • majątek spółki nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na pokrycie kosztów postępowania,

  • majątek spółki jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w taki sposób, że pozostały jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

W każdej z powyższych sytuacji wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostanie oddalony – zgodnie z art. 13 ustawy prawo upadłościowe.

Po ogłoszeniu, że spółka jest w upadłości, do postępowania włącza się syndyk. Zajmuje się on likwidacją (sprzedażą) majątku spółki w upadłości i rozlicza się z wierzycielami. Dostęp do majątku i dokumentów spółki pozyskuje on od dotychczasowego zarządu.