Upadłość przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedsiębiorcy

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Już dawno utraciłeś płynność finansową i jesteś niewypłacalny, bo opóźnienia w spłacie Twoich zobowiązań przekraczają 3 miesiące? Zamiast czekać i w dalszym ciągu się zadłużać, weź sprawy w swoje ręce – ogłoś upadłość firmy. Eksperci z Wyzeruj Długi pomogą Ci napisać wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Jesteś zainteresowany? Dowiedz się, czy masz szansę ogłosić upadłość działalności gospodarczej i jakie są konsekwencje wydania takiego postanowienia przez sąd.

Przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Zgodnie z polskim prawem upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne (tzw. upadłość konsumencka), spółki oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli posiadasz status przedsiębiorcy, czyli zostałeś wpisany do rejestru przedsiębiorstw CEIDG, możesz ogłosić upadłość prowadzonej firmy.

Jest kilka przesłanek, od spełnienia których zależy, czy nastąpi upadłość firmy. Jeżeli jesteś zainteresowany ogłoszeniem upadłości i odzyskaniem spokoju, Twoja firma musi:

  • być niewypłacalna. Przez niewypłacalność należy rozumieć utratę możliwości regulowania zobowiązań. Uznaje się, że ma ona miejsce wówczas, gdy opóźnienia w spłacie przekraczają trzy miesiące.
  • mieć co najmniej dwóch wierzycieli. Zasadniczo posiadanie tylko jednego wierzyciela może uniemożliwić ogłoszenie upadłości firmy.

Sąd oddali wniosek o upadłość, jeżeli zaległości finansowe firmy są jedynie przejściowe, np. wynikają z braku otrzymania płatności od kontrahenta.

Jeżeli uważasz, że ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest w Twoim wypadku koniecznością, musisz pamiętać, że za zobowiązania swojej firmy odpowiadasz całym swoim majątkiem. W praktyce może się okazać, że spłacenie wierzycieli będzie wymagać sprzedaży należących do Ciebie ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości (np. mieszkania).

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa wiąże się z bardziej zaostrzonymi wymogami prawnymi, niż ma to miejsce w przypadku upadłości konsumenckiej. Przewidzianym skutkiemupadłości przedsiębiorstwa (w tym upadłość jednoosobowej firmy) jest częściowe spłacenie zobowiązań wobec wierzycieli, stąd też nie każdy dłużnik ma możliwość się o nią ubiegać.

Wnioskować o upadłość może niewypłacalny przedsiębiorca, który jednak dysponuje majątkiem pozwalającym pokryć koszty całego procesu jaki i spłacić częściowo wierzycieli.

W celu ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa należy złożyć prawidłowo sporządzony wniosek – Eksperci z Wyzeruj Długi pomogą Ci w trakcie całego procesu.

Bankructwo firmy jednoosobowej ma miejsce wówczas, gdy staje się ona niewypłacalna. Moment stwierdzenia niewypłacalności jest bardzo ważny, bo od tego dnia przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość prowadzonej firmy w ciągu 30 dni (art. 21.1 ustawy prawo upadłościowe). Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wniosek o upadłość, może złożyć samodzielnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, może to również zrobić jej wierzyciel. Wniosek o upadłość firmy rozpatruje zawsze sąd rejonowy właściwy ze względu na jej siedzibę.

Prawidłowo skonstruowany wniosek o upadłość przedsiębiorstwa powinien zawierać zarówno informacje o przedsiębiorcy (imię, nazwisko, numer PESEL, dane adresowe), jak i o wierzycielach. We wniosku należy wskazać okoliczności, które uzasadniają starania o upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz zamieścić informację o tym, że przedsiębiorca podlega prawu polskiemu.

Kancelaria Wyzeruj Długi może dla Ciebie taki wniosek sporządzić. Współpraca z naszymi ekspertami daje gwarancję, że Twój wniosek zostanie przygotowany prawidłowo, z należytą starannością. Jeśli chcesz zgłosić wniosek o upadłość działalności gospodarczej – Skontaktuj się z nami.

Przesłanka posiadania przez firmę majątku jest bezwarunkowa, co oznacza, że sąd zawsze odrzuci wniosek przedsiębiorcy, który majątku nie posiada. Co wówczas? Jeżeli złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej i został on odrzucony przez sąd, możesz zamknąć firmę (dokonać jej wyrejestrowania) i złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza”.

W zależności od sytuacji dłużnika postępowanie upadłościowe może przybrać formę:

  • upadłości likwidacyjnej,
  • upadłości układowej.

Upadłość likwidacyjna skutkuje całkowitą likwidacją majątku dłużnika. Upadłość układowa natomiast opiera się o układ dłużnika z wierzycielami z określeniem zasad spłaty zobowiązań. W tym przypadku przedsiębiorstwo ma szansę dalej funkcjonować, a postępowanie nie obejmuje całościowego majątku dłużnika.

Gdy sąd ogłosi upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej, majątek dłużnika staje się tzw. majątkową masą upadłościową, przeznaczoną na zaspokojenie wierzycieli. Ci z kolei mogą dochodzić swoich roszczeń wyłącznie w ramach postępowania upadłościowego.

Chcesz ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, ale nie wiesz, jak to zrobić? Masz wątpliwości, czy Twój majątek będzie wystarczający, aby sąd nie odrzucił wniosku? Skontaktuj się z nami! Dla Wyzeruj Długi pracują eksperci, którzy dokładnie przeanalizują dokumenty, a następnie wskażą Ci optymalne rozwiązanie.