Upadłość konsumencka

Kancelaria Wyzeruj Długi ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką. Każdego klienta indywidualnie przeprowadzamy przez proces upadłości konsumenckiej od osób fizycznych. Pomagamy kompleksowo – wnikliwie zapoznamy się z Twoją sprawą, pomożemy Ci skompletować dokumenty i wytłumaczymy, jak przebiega proces przed sądem. Eksperci z Wyzeruj Długi przygotują Cię również do kolejnych rozpraw, by wiązały się one dla Ciebie z jak najmniejszym stresem.

Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją ogłosić?

Wpadłeś w pętlę zadłużenia i nie widzisz szansy na spłatę zaciągniętych zobowiązań? Z tej sytuacji jest wyjście – upadłość konsumencka.

Nowelizacja przepisów uprościła procedurę i zliberalizowała przesłanki, od których zależy, czy ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej będzie możliwe.

Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje nawet 90% redukcja zadłużenia lub jego całkowite anulowanie. Jednak na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Już od tego, w jaki sposób skonstruowany jest wniosek o ogłoszenie bankructwa przez osobę fizyczną zależą dalsze losy postępowania.

Jeżeli chcesz pozbyć się długów i spać spokojnie, pomożemy Ci odzyskać równowagę zarówno finansową, jak i psychiczną.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ustawa Prawo upadłościowe reguluje proces upadłości konsumenckiej w Polsce. Celem tego postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką w dowolnym momencie. Jeżeli sąd uzna Twoje argumenty, wydane zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Niewypłacalność to pierwsza i podstawowa przesłanka poprzedzająca ogłoszenie bankructwa osoby prywatnej. Zagadnienie to reguluje ustawa Prawo upadłościowe art. 11:

Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Upadłość konsumencka a brak majątku

Słyszałeś opinie, że na oddłużenie szansę mają jedynie osoby posiadające majątek? To nieprawda – warunki niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały wymienione wyżej. Posiadanie majątku nie jest konieczne do ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Jeżeli nie masz samochodu, mieszkania czy innych dóbr materialnych, wciąż masz szansę odzyskać finansową równowagę – wystarczy, że złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, konkretne działanie – umorzenie długu. Na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Już od tego, w jaki sposób skonstruowany jest wniosek o ogłoszenie bankructwa przez osobę fizyczną zależą dalsze losy postępowania. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do procesu.

Nasz Zespół Ekspertów wyjaśni, doradzi i skutecznie przeprowadzi Cię przez cały proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić przez niewypłacalną osobę fizyczną. Co to oznacza w praktyce i jakie warunki musi spełnić dana osoba?

Dłużnik, aby mógł ubiegać się o wyjście z długów na mocy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zgodnie z ww., ustawą, w przypadku przedsiębiorców, czy jednoosobowych działalności możliwe jest bankructwo firmy. Jeśli natomiast dłużnik w przeszłości był przedsiębiorcą, ale działalność została wykreślona z CEIDG, co oznacza definitywne zakończenie jej prowadzenia, osoba taka może ubiegać się o ogłoszenie upadłości w trybie przysługującym osobom fizycznym.

Aby ogłosić upadłość osoby prywatnej, wystarczy, że dłużnik posiada jednego wierzyciela.

Podstawą, od której wychodzi dłużnik, a później także i sąd jest wniosek o upadłość konsumencką. Istnieje konkretny wzór wniosku, a wypełnienie niezgodne z jego wymaganiami skutkuje wezwaniem dłużnika, w celu naniesienia poprawek. Dlatego korzystnym jest, aby wniosek został sporządzony przez zajmującą się tym, doświadczoną osobę, by ogłoszenie upadłości konsumenckiej nastąpiło jak najszybciej. Chętnie wyjaśnimy i pomożemy Ci przejść cały proces krok po kroku.

Aby wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej został przyjęty i rozpatrzony przez sąd, musi zostać przygotowany z zachowaniem pełnej uczciwości. W przeciwnym razie sąd może wniosek odrzucić, czego konsekwencją są problemy z ponowną próbą ogłoszenia upadłości trwające kilka lat. Do wniosku należy zatem dołączyć:

szczegółowy opis swojej historii – od momentu gdy jeszcze zadłużenie nie istniało, ukazując przyczynę jego powstania, z uwzględnieniem dat konkretnych wydarzeń,

wszelką dokumentację związaną z finansami:

faktury, wezwania do zapłaty,

zobowiązania w postaci kredytu czy pożyczki,

umowy wraz z ich wypowiedzeniami – m.in. o pracę, a w przypadku zwolnienia świadectwo pracy; decyzje z ZUS, decyzje dotyczące przyjmowania innych świadczeń finansowych.

Istotne są także dokumenty dotyczące:

wyroków sądowych,

prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

raporty z baz dłużników.

Do wypełniania samego wniosku należy przystąpić z pełną starannością. W pouczeniu znajdującym się na dokumencie wskazane jest, aby nie dokonywać skreśleń i poprawek. Znajdują się tam także inne wskazówki odnośnie wypełniania wniosku, których bezwzględnie należy przestrzegać, aby wniosek został przyjęty przez sąd.

Kancelaria Wyzeruj Długi może dla Ciebie taki wniosek przygotować. Współpraca z naszym zespołem daje Ci pewność, że Twój wniosek zostanie przygotowany prawidłowo, z należytą starannością. Chciałbyś przygotować i zgłosić wniosek o upadłość konsumencką – Skontaktuj się z nami.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z opłatą 30 zł. Łączne koszty postępowania upadłościowego zależne są głównie od sytuacji dłużnika. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją oraz dowodem wpłaty należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika sądzie rejonowym lub wysłać do sądu pocztą.

Nasi eksperci dokonują bezpłatnej analizy sytuacji. Na jej podstawie podejmują dalsze działania, które w danej sytuacji są dla dłużnika najbardziej korzystne finansowo. Koszt naszych usług jest jednym z najniższych w Polsce.

Masz kredyt hipoteczny, którego ze względów zdrowotnych nie możesz spłacać? Jeszcze do niedawna świetnie zarabiałeś, a dziś nie jesteś w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek? Te zobowiązania mogą zostać umorzone nawet w całości, jeżeli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W postępowaniu upadłościowym nie zostaną umorzone kwoty tytułem alimentów i odszkodowań za szkody osobowe.

Dobrze udokumentowany, profesjonalnie przygotowany wniosek pozwoli jak najszybciej ogłosić upadłość osoby fizycznej. Na wstępie wniosek jest weryfikowany przez sąd, który może go odrzucić, wymagać dodatkowych dokumentów, wezwać dłużnika na przesłuchanie lub ogłosić właściwe postępowanie upadłościowe prowadzące do oddłużenia.

Jeśli sąd wydał decyzję pozytywną dla dłużnika, następuje sporządzenie listy wierzytelności oraz likwidacja jego majątku. W zależności od sytuacji upadłego, może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli na maksymalny okres trzech lat. Cały proces upadłościowy dobiega końca wraz z postanowieniem sądu o stwierdzeniu wykonania planu bądź umorzenia wierzytelności, a z tym momentem upadły zostaje oddłużony.

Ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną to proces czasochłonny, a jego długość uzależniona jest od sytuacji dłużnika, sądu, a także syndyka. Przeciętnie cała procedura przebiega w przeciągu kilku miesięcy i podzielona jest na dwa etapy:

  • 3-4 miesiące od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości – w tym 1-2 miesiące na rozpoznanie wniosku przez sąd,
  • 4-8 miesięcy od ogłoszenia upadłości do umorzenia zobowiązań, jednak warto mieć na uwadze, że sam plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony na trzy lata.

Są to jednak orientacyjne przedziały czasowe. Nie sposób przewidzieć przebiegu postępowania upadłościowego, w wyniku czego może on trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o koszty postępowania upadłościowego. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z odgórnie określoną opłatą sądową – wcześniej wspomniany koszt 30 zł za złożenie wniosku. Kolejne koszty generowane podczas procesu zależą od sytuacji dłużnika, czasu trwania postępowania oraz wynagrodzenia syndyka uzależnionego od wymaganych działań.

Ogłoszenie bankructwa sprawia, że osoba fizyczna zostaje uwolniona od zobowiązań finansowych. Postępowania egzekucyjne wobec dłużnika zostają zawieszone, a z momentem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej zostają umorzone. Dodatkowo skutki upadłości konsumenckiej przekładają się także na potrzeby mieszkaniowe upadłego. Jeśli jego mieszkanie lub dom także został zakwalifikowany do masy upadłościowej, może on otrzymać wsparcie w postaci określonej sumy pieniężnej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skuteczne pozbycie się długów, to dobry start w lepsze życie.

Upadłość konsumencka osób fizycznych wiąże się ze spieniężeniem majątku. Jeżeli posiadasz mieszkanie lub cenne ruchomości, to zostaną one sprzedane, aby zaspokoić wierzycieli. Nie oznacza to jednak, że zostaniesz bez dachu nad głową – z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości możesz otrzymać kwotę, która pozwoli Ci wynająć mieszkanie w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres od 12 do 24 miesięcy.

Bankructwo konsumenckie może też oznaczać, że sąd sporządzi plan spłaty wierzycieli. To, czy taki plan będzie Cię obowiązywał, zależy od Twojej sytuacji materialnej. Jeżeli sąd uzna, że jesteś w stanie spłacać wierzycieli, to będziesz do tego zobowiązany przez okres 36 miesięcy. Wysokość miesięcznych spłat zostanie dostosowana do Twoich możliwości finansowych. Jednocześnie sąd określi, jaka część Twoich zobowiązań zostanie umorzona, gdy wywiążesz się z nałożonego obowiązku. Więcej o planie spłaty wierzycieli przeczytasz w artykule: „Plan spłaty wierzycieli. Co to jest, jak działa”.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej to przede wszystkim realna szansa na oddłużenie. Jako osoba zadłużona musisz liczyć się z tym, że bankructwo stwierdzone przez sąd będzie oznaczać utratę zgromadzonego majątku, ale w ten sposób masz szansę zamknąć w swoim życiu rozdział związany z długami. Gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, firmy windykacyjne nie będą mogły dochodzić od Ciebie spłaty np. pożyczek, a postępowania prowadzone przez komorników sądowych zostaną zawieszone.

Eksperci z Wyzeruj Długi dokładnie zapoznają się z Twoją sprawą i sprawdzą, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia przez sąd upadłości. Pomożemy Ci również przygotować wniosek

i zgromadzić dokumenty obrazujące Twoją aktualną sytuację materialną.

Więcej informacji można przeczytać w naszym artykule blogowym dot. kosztów upadłości konsumenckiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla poszczególnych miast: