Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka jest ogłaszana w ramach postępowania sądowego na pisemny wniosek osoby zadłużonej. Sposób opisu sytuacji dłużnika ma ogromne znaczenie dla decyzji sądu. Kancelaria Wyzeruj Długi przygotuje dla Ciebie wniosek o upadłość, a także przeprowadzi Cię przez całe postępowanie. Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, jeżeli zdecydujesz się raz na zawsze skończyć ze swoimi długami!

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – co powinien zawierać?

Prawidłowo przygotowany wniosek o upadłość osoby fizycznej musi zawierać elementy wymienione w ustawie Prawo upadłościowe. Dokument taki powinien uwzględniać:

 • Dane dłużnika – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL.

 • Informacje o majątku dłużnika – wskazanie miejsc, w których się on znajduje.

 • Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

 • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.

 • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.

 • Spis wierzytelności spornych wraz ze wskazaniem ich kwestionowanego zakresu (fakt, że wniosek o upadłość konsumencką będzie zawierał taką listę wierzytelności, nie jest równoznaczny z ich uznaniem).

 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

 • Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości.

Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony po 24 marca 2020 r.będzie musiał zawierać też informacje o:

 • adresie dłużnika.

 • Numerze NIP, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość.

 • Osiągniętych przychodach i kosztach poniesionych na utrzymanie swoje oraz osób pozostałych na utrzymaniu dłużnika w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

 • Czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.

 • Czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości przekraczającej 10 000 zł.

 • Oświadczenie o prawidłowości danych zawartych we wniosku.

Wniosek o upadłość konsumencką powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego. Oznacza to konieczność oznaczenia sądu i rodzaju pisma (tytuł – wniosek o upadłość konsumencką) oraz wymienienie załączników. Dłużnik powinien własnoręcznie podpisać wniosek o upadłość (w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami) oraz wnieść opłatę sądową od wniosku o bankructwo osoby fizycznej. Opłata sądowa wynosi 30 zł.

Gdzie składać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla dłużnika z uwagi na jego miejsce zamieszkania. Sądy upadłościowe nie funkcjonują jednak jako odrębna jednostka – znajdują się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego.

W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dłużnika znajduje się poza krajem, sądem właściwym będzie ten, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Wniosek można także wysłać pocztą na adres sądu.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest dedykowana osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Kto jeszcze – poza osobami fizycznymi – może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Skorzystać z niej mogą też byli przedsiębiorcy(tzn. osoby wykreślone z ewidencji CEiDG), ale muszą liczyć się z tym, że ich wniosek zostanie odrzucony. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy długi są związane z zamkniętą już firmą, a dłużnik – jeszcze jako przedsiębiorca – nie złożył w wymaganym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić wyłącznie w stosunku do osoby, która:

 • Jest niewypłacalna – nie ma możliwości uregulowania swoich długów.

 • Przygotowała wniosek – zgodnie z powyższymi wytycznymi.

 • Złożyła wniosek wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania sądzie.

Gdzież złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jak wspomniano wyżej, wniosek składa się w sądzie gospodarczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Kiedy można złożyć wniosek o upadłość?

Przedsiębiorcy mają obowiązek ogłosić upadłość, gdy spełnione zostały wymienione w ustawie warunki. Konsumenci mają natomiast prawo ogłosić upadłość konsumencką. Różnica jest znaczna – konsument nie musi – ale może – sporządzić i złożyć wniosek o upadłość.

Z uwagi na inną konstrukcję przepisów w ustawie Prawo upadłościowe nie znajduje się żadna wzmianka o ramach czasowych. Jeżeli masz długi, których nie jesteś w stanie spłacić, wniosek o upadłość konsumencką możesz złożyć w dowolnym momencie.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy przygotować przede wszystkim rzetelnie. Wzór takiego dokumentu może, ale nie musi, pomóc. Każdy dłużnik ma inną sytuację materialną. Niektórzy, mimo że posiadają długi liczone nawet w milionach złotych, mają nieruchomości, na których zostały na rzecz wierzycieli ustanowione hipoteki. Jeżeli nie zadbasz o to, by wniosek o upadłość napisać rzetelnie, możesz pozbawić się możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez kolejnych 10 lat. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, by został on pozytywnie rozpatrzony przez sąd?

Jeżeli chcesz mieć pewność, że wniosek o upadłość konsumencką nie zostanie odrzucony z powodu braków formalnych, masz dwie możliwości. Możesz wykorzystać wzór (pamiętaj jednak, że być może trzeba będzie go zmodyfikować) lub skorzystać z pomocy specjalistów. Kancelaria Wyzeruj Długi dokładnie zapoznaje się ze sprawą każdego klienta. Specjaliści z Kancelarii przeprowadzają z każdym klientem dokładny wywiad, by w wyczerpujący sposób opisać okoliczności uzasadniające złożenie wniosku. To właśnie ta część dokumentu będzie kluczowa dla sądu – im bardziej szczegółowo zostanie opisana sytuacja dłużnika i wszystkie okoliczności, tym lepiej.

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak wygląda wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Uwzględnia on sekcje, które powinny znaleźć się we wniosku przygotowanym przez konsumenta zainteresowanego upadłością konsumencką. Jeżeli chcesz samodzielnie napisać wniosek o upadłość konsumencką, pamiętaj, by:

 • określić właściwy sąd, do którego składasz wniosek o upadłość,

 • wskazać dłużnika, czyli siebie (musisz podać wymienione już wyżej informacje o sobie),

 • zatytułować pismo („wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” lub „wniosek o upadłość konsumencką”),

 • uzasadnić wniosek, czyli wskazać okoliczności, które uzasadniają jego złożenie i je uprawdopodobniają,

 • przygotować listę załączników (aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną, spis wierzycieli, pisemne oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do Ciebie negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości).

Ogólny wzór wniosku o upadłość konsumencką nie pomógł Ci w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez sąd? Specjaliści z Wyzeruj Długi przygotowali dziesiątki wniosków o upadłość konsumencką – również Tobie możemy pomóc w oddłużeniu się.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką pozostaje jeszcze złożyć go do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu upadłościowego. Wniosek należy też opłacić – aktualnie opłata sądowa wynosi 30 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz złożyć zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty. Jeżeli zamierzasz skorzystać z operatora pocztowego, pamiętaj, aby wysłać wniosek listem poleconym (w ten sposób będziesz dysponował potwierdzeniem nadania przesyłki). Uporaj się ze swoimi długami!

Dodaj komentarz