Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Wniosek o upadłość konsumencką

 

Proces upadłościowy, mający na celu oddłużenie konsumenta, rozpoczyna się wraz z momentem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Sposób, w jaki wniosek został przygotowany ma kluczowe znaczenie dla przebiegu tego procesu, a także ma decydujący wpływ na ostateczną decyzję sądu – ogłoszenie upadłości, bądź nie. Jak sporządzić go właściwie i co powinien zawierać? Kto, kiedy i gdzie taki wniosek powinien złożyć? Na te oraz inne pytania odpowiedź znajdziesz poniżej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – co powinien zawierać?

Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z nimi, we wniosku należy wskazać:

 1. Dane identyfikujące dłużnika – imię i nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania;
 2. Oznaczenie sądu – nazwa, rodzaj, numer wydziału, miejscowość, w której znajduje się jego siedziba;
 3. Oznaczenie rodzaju pisma – czyli jego tytuł;
 4. Osnowa wniosku – czyli jego merytoryczna treść;
 5. Okoliczności uzasadniające wniosek, wraz z ich uprawdopodobnieniem –  wskazanie na okoliczności, w wyniku których powstała niewypłacalność oraz wykazanie posiadania min. jednego wierzyciela;
 6. Wskazanie miejsc, gdzie znajduje się majątek dłużnika – dokładne adresy;
 7. Wykaz majątku – aktualny i zupełny spis majątku dłużnika wraz z oszacowaną wartością każdego ze składników;
 8. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika – z uwzględnieniem dat ich ustanowienia;
 9. Spis wierzycieli – wskazanie wszystkich wierzycieli wraz z wysokością zobowiązania finansowego oraz terminem zapłaty;
 10. Spis wierzytelności spornych – spis wszystkich wierzytelności, wraz ze wskazaniem ich kwestionowanego zakresu;
 11. Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości;
 12. Podpis – dłużnika lub jego przedstawiciela;
 13. Odpis wniosku – po ogłoszeniu upadłości zostanie przekazany do syndyka;
 14. Opłata sądowa – odgórnie ustalona kwota 30 zł.

We wniosku warto uwzględnić także datę i miejsce jego sporządzenia, choć nie jest to wymóg prawny. Dla zachowania porządku należy także przygotować spis wszystkich załączników, z uwzględnieniem ich rodzaju oraz liczby.

Wniosek o upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy przygotować z pełną uczciwością i przedstawić wszelką dokumentację uzasadniającą obecną sytuację dłużnika. Czym więcej udokumentowanych dowodów, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku i wydanie przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości.

Gdzie składać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla dłużnika z uwagi na jego miejsce zamieszkania. Sądy upadłościowe nie funkcjonują jednak jako odrębna jednostka – znajdują się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego.

W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dłużnika znajduje się poza krajem, sądem właściwym będzie ten, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Wniosek można także wysłać pocztą na adres sądu.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Osoby, które prowadziły działalność, ale definitywnie zaprzestały jej prowadzenia, tzn. dokonały wykreślenia z rejestru CEIDG, również mogą dochodzić upadłości konsumenckiej. Jest to jednak znacznie utrudnione – sąd może bowiem podnieść argument, że dłużnik, jeszcze jako przedsiębiorca, nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Ta przesłanka będzie przemawiała przeciwko dłużnikowi-konsumentowi.

W przeciwieństwie do przedsiębiorcy, konsument ma prawo złożyć wniosek, ale nie musi tego robić. W związku z tym nie istnieje wyznaczony termin, w którym może to zrobić. Istotne, aby stało się to po stwierdzeniu niewypłacalności.

Warunki ogłoszenia upadłości

Aby upadłość konsumencka została ogłoszona przez sąd, muszą zostać spełnione pewne warunki:

 • niewypłacalność dłużnika – którą należy wykazać we wniosku o upadłość,
 • właściwie przygotowany wniosek – zgodnie z powyższymi wytycznymi,
 • zgłoszenie upadłości we właściwym dla dłużnika sądzie.

Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione, a sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, rozpocznie się właściwe postępowanie upadłościowe, prowadzące do zlikwidowania zadłużenia.

Ile trwa proces upadłości?

Zazwyczaj zanim nastąpi całkowite wyjście z długów mija kilka miesięcy. Szacuje się, że zwykle procedura upadłościowa trwa od siedmiu miesięcy do roku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a bieg procesu uwarunkowany sytuacją samego dłużnika, a także sądu i syndyka, dlatego czas trwania procesu jest zróżnicowany. W zależności od tego, jakie okoliczności będą pojawiały się w trakcie procesu, czas ten może ulec skróceniu bądź wydłużeniu. Zwykle cała upadłość od momentu złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości trwa kilka miesięcy, a do wydania orzeczenia o częściowym lub całkowitym umorzeniu długów – maksymalnie kilkanaście miesięcy.

Koszty postępowania upadłościowego

Podobnie, jak z czasem trwania procesu, jest z kosztami – są one zależne od sytuacji. Pewnym kosztem jest opłata za złożenie wniosku – 30 zł. W Wyzeruj Długi dokonujemy bezpłatnej analizy sytuacji, w oparciu o którą wybieramy rozwiązanie najbardziej korzystne finansowo dla dłużnika.

W kwestii przygotowania wniosku warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Właściwie przygotowany wniosek nie będzie wymagał nanoszenia poprawek, co spowodowałoby wydłużenie procesu o kilka tygodni. Dodatkowo, wniosek ma istotny wpływ na ostateczną decyzję sądu. W Wyzeruj Długi sporządzamy profesjonalne wnioski i sprawiamy, że klienci zapominają, co to długi!

Dodaj komentarz