Upadłość konsumencka w przypadku spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o. najczęściej oznacza koniec jej działalności. Niewypłacalność spółki może spowodować, że zarówno jej prezes, jak i członkowie zarządu również złożą wnioski o stwierdzenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość spółki z o.o. – co warto wiedzieć?

Aby można było ogłosić upadłość spółki z o.o., musi ona być niewypłacalna. W przypadku spółek taka sytuacja ma miejsce, gdy:

opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań finansowych przekracza 3 miesiące;

jej zobowiązania finansowe przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Wniosek o upadłość spółki z o.o. może złożyć każdy z członków jej zarządu. Takie postępowanie jest przy tym pożądane i korzystne dla zarządu, ponieważ w ten sposób może on uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania powzięte przez spółkę. Jeżeli zarząd nie złoży wniosku o upadłość spółki z o.o. w ciągu 30 dni od wystąpienia niewypłacalności, może zostać pociągnięty także do odpowiedzialności karnej.

Kiedy członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej długi?

W imieniu spółki działa zarząd – to on reprezentuje spółkę w kontaktach z innymi podmiotami gospodarczymi, a także prowadzi jej sprawy. Ponieważ spółka z o.o. posiada osobowość prawną i majątek, to sama odpowiada za swoje zobowiązania. Nie oznacza to jednak, że prezes czy członkowie zarządu są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Tę kwestię rozstrzyga Kodeks spółek handlowych – jeżeli majątek spółki jest zbyt mały, aby zaspokoić wierzycieli, mają oni prawo dochodzić swoich pieniędzy od członków zarządu spółki. Także wówczas, gdy zarząd nie złoży wniosku o upadłość spółki (mimo że istniały ku temu przesłanki), naraża się na odpowiedzialność finansową.

Odpowiedzialność ciążąca na członkach zarządu spółki powoduje, że często interesuje ich zagadnienie upadłości konsumenckiej. Zarówno prezes spółki z o.o., jak i członkowie zarządu mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Warto jednak zaznaczyć, że upadłość konsumencka prezesa spółki z o.o. czy członka zarządu to nie to samo co upadłość przedsiębiorcy (działalność gospodarcza oznacza upadłość przedsiębiorcy). Ma to związek z sytuacją prezesa i członków zarządu, którzy w myśl obowiązujących przepisów nie mają statusu przedsiębiorców. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. prezes prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka prezesa spółki z o.o. i członka zarządu spółki

Członkowie zarządu, którzy złożyli wniosek o upadłość spółki z o.o. w terminie, mogą uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Gdy jednak nie dopilnują tego obowiązku, mogą wpaść w kłopoty finansowe. Długi spółki mogą być bowiem na tyle duże, że będą przewyższać majątek osobisty poszczególnych członków zarządu. Wówczas rozwiązaniem jest upadłość konsumencka prezesa spółki z o.o., a także członka zarządu spółki.

Zgodnie z art. 4914 Prawa upadłościowego, mimo że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik – mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, to zarówno prezes, jak i każdy członek zarządu spółki mogą skorzystać z dwóch przewidzianych prawem możliwości. Pierwsza to powołanie się na względy słuszności lub humanitarne. Np. poważna choroba członka zarządu lub najbliższej mu osoby może spowodować, że sąd przychyli się do jego argumentacji i nie oddali wniosku o upadłość konsumencką. Druga to upływ 10-letniego okresu, po którym dłużnik może złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką.

Aktualna konstrukcja przepisów pozwala zatem ogłosić upadłość konsumencką zarówno prezesowi, jak i członkom zarządu spółki. Aby jednak było to możliwe, muszą oni pamiętać o swoich obowiązkach względem spółki. W przeciwnym razie konieczne będzie powołanie się albo na wspomniane względy słuszności lub humanitarne, albo odczekanie 10 lat.

Dodaj komentarz