Upadłość konsumencka 2020 – sprawdź, co się zmieni!

W 2020 r. dłużnicy będą ogłaszać upadłość konsumencką na nowych warunkach. Znowelizowane przepisy mają umożliwić ogłoszenie upadłości również tym konsumentom, którzy w długi popadli z własnej winy. Jeżeli planujesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, zapoznaj się z planowanymi zmianami. Poniżej znajdziesz omówienie wszystkich najważniejszych aktualizacji!

upadłość konsumencka 2020

Zmiana zasad prowadzenia postępowania upadłościowego

Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe przewiduje, że od 24 marca 2020 r. sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości może ogłosić, że postępowanie upadłościowe w stosunku do konsumenta będzie prowadzone zgodnie z przepisami właściwymi dla firm. Ten zapis znajdujący się w ustawie będzie miał jednak zastosowanie wyłącznie w stosunku do niektórych dłużników. O jakich dłużnikach mowa?

Niektóre postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są skomplikowane. Jeżeli dłużnik posiada znaczny majątek lub ma wielu wierzycieli, sąd potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się z dokumentami. Właśnie w takich sprawach będzie miał zastosowanie nowy przepis.

Bez weryfikacji przyczyn zadłużenia na etapie rozpoznawania wniosku

Aktualnie upadłość konsumencka nie może zostać ogłoszona w stosunku do dłużników, których zadłużenie powstało w wyniku ich umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa. By stwierdzić, czy nie zachodzą te przesłanki, sąd musi pochylić się nad sprawą i zweryfikować, jak doszło do stanu niewypłacalności. Przepis obligujący sąd do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w związku z tym, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa przestanie obowiązywać z dniem 24 marca 2020 r. Co to oznacza dla osób zadłużonych?

Zgodnie z nowymi przepisami do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy stan niewypłacalności dłużnika. Jednocześnie trudniej będzie o samo oddłużenie – w ustawie znalazła się nowa instytucja w postaci warunkowego umorzenia zobowiązań.

Jednocześnie sąd odmówi upadłemu oddłużenia, jeżeli doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy. Dotyczy to szczególnie trwonienia części składowych majątku i celowego nieregulowania wymaganych zobowiązań, przy czym sąd w dalszym ciągu będzie mógł powołać się na względy słuszności lub względu humanitarne.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Na gruncie obowiązujących przepisów sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli lub umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Umorzenie zobowiązań następuje wówczas, gdy oczywiste jest, że upadły nie będzie w stanie spłacić zadłużenia. Przyczyną może być np. stan zdrowia lub skomplikowana, trudna sytuacja osobista.

Nowe zapisy w ustawie Prawo upadłościowe wprowadzają – obok wyżej wymienionych możliwości – instytucję warunkowego umorzenia zobowiązań. Na czym ma polegać warunkowe umorzenie zobowiązań? Będzie ono stosowane przez sąd, gdy sytuacja upadłego nie będzie miała charakteru trwałego, np. dłużnik w trakcie starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie osobą bezrobotną.

Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 24 marca 2020 r., sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie tego planu. Jeżeli sąd uzna, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Upadły, w stosunku do którego zostało wydane postanowienie o warunkowym umorzeniu jego zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, będzie miał też dodatkowe obowiązki – będzie musiał co roku składać do sądu (do końca kwietnia) sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok. Załącznikiem do sprawozdania będzie kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Upadłość konsumencka 2020 – co jeszcze się zmienia?

Osoby starające się o upadłość konsumencką po 24 marca 2020 r. będą musiały zawrzeć we wniosku więcej informacji niż dotychczas(np. numer NIP, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku). By postępowania były prowadzone sprawniej niż dotychczas, ustawodawca przewidział, że wierzyciele będą zgłaszać wierzytelności syndykowi.

Dłużnik będzie mógł też wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ będzie zawierany na okres nieprzekraczający 5 lat, a dłużnik będzie go wykonywał za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z nami!

Dokumenty źródłowe:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535)

Dodaj komentarz