Upadłość konsumencka 2019 – Jakie przewiduje zmiany?


Liberalizacja przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej spowodowała, że dziś osoby zadłużone nie muszą, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu, posiadać majątku, by uzyskać korzystne dla siebie postanowienie. Z drugiej strony jedną z przesłanek warunkujących skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej jest to, by zadłużenie konsumenta nie powstało umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jak się okazuje, ten warunek jest przyczyną, dla której dla wielu zadłużonych osób upadłość konsumencka jest poza zasięgiem.

portfel

Dłużnik, który popadł w długi w wyniku błędnych decyzji, nie ma szansy „wyjść na prostą”. Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości„sądy oddalają nawet połowę wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej”. Powodem tego jest właśnie stwierdzenie, że do niewypłacalności doszło w wyniku umyślnego działania dłużnika lub wskutek jego rażącego niedbalstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyło problem i już w 2017 r. poinformowało o rozpoczęciu prac nad projektem, w którym miały zostać usunięte przesłanki umyślności lub rażącego niedbalstwa. Przygotowana ustawa na początku września 2019 r. została podpisana przez prezydenta – większość przepisów wchodzi w życie od jeszcze w I kwartale 2020 r.

Jakie zmiany przewiduje upadłość 2019? Oto najważniejsze:

  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie odbywać się po stwierdzeniu, że dłużnik jest niewypłacalny.

Upadłość konsumencka 2019 przewiduje, że sąd nie będzie na wstępie badał przyczyn niewypłacalności dłużnika. Inaczej mówiąc, do ogłoszenia upadłości wystarczy stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Nie oznacza to jednak, że sąd nie pochyli się nad powodami zadłużenia. Upadłość 2019 przewiduje, że sądy będą badać powody niewypłacalności, ale dopiero po ogłoszeniu upadłości i na tej podstawie podejmować decyzję, czy istnieją przesłanki do odmowy oddłużenia.

Odmowa zadłużenia będzie stosowana wyłącznie w stosunku do tych dłużników, którzy celowo trwonili majątek lub ich zachowanie miało cechy złej woli, chyba że oddłużenie będzie uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi. Jeżeli sąd stwierdzi inne uchybienia dłużnika, to będą miały one odzwierciedlenie wyłącznie w wydłużeniu planu spłaty wierzycieli do 7 lat (aktualnie są to 3 lata);

  • W ramach upadłości 2019 dłużnik będzie mógł zawrzeć porozumienie z wierzycielem bez składania wniosku o upadłość.

Upadłość konsumencka 2019 przewiduje, że ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie będzie już przesłanką konieczną do zawarcia porozumienia z wierzycielami. O zawarcie takiego porozumienia dłużnik będzie mógł wystąpić do sądu, składając stosowny wniosek – bez konieczności składania również wniosku o upadłość konsumencką.

W zawarciu porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem będą pomagać doradcy restrukturyzacyjni. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązanie to będzie korzystne zarówno dla dłużnika (oddłuży się on bez konsekwencji upadłości) i sądów (odciąży je z pracy);

  • Plan spłaty zadłużenia będzie ustalany z uwzględnieniem sytuacji materialnej dłużnika.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej 2019 będzie oznaczać też usprawnienie sprzedaży majątku dłużnika. Zgodnie z nowymi przepisami upadłość konsumencka będzie odbywała się szybciej niż dotychczas i z pominięciem wyznaczenia sędziego-komisarza.

Przy ustalaniu planu spłaty zadłużenia sąd w dalszym ciągu będzie uwzględniać aktualną sytuację materialną dłużnika. Oznacza to, że sąd decydując o planie, weźmie pod uwagę możliwości zarobkowe osoby zadłużonej oraz jej szczególną sytuację. Jeżeli w ciągu 3 lat dłużnik nie będzie w stanie spłacić wszystkich zaległych zobowiązań, sąd umorzy pozostałą do spłaty kwotę.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej w 2019 roku

Jeżeli spojrzeć na liczby, to liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich rośnie z roku na rok. Jak wynika z danych zgromadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2015 r. z tej instytucji skorzystało 2 112 osób. Rok później sądy ogłosiły upadłość 4 434 osób, a w 2018 r. ponad 6 500 osób. Rosnące zainteresowanie upadłością konsumencką jest spowodowane korzystnymi przepisami. Osoba niewypłacalna, która chce pozbyć się długów na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, musi jedynie:

  • złożyć wniosek do właściwego wydziału gospodarczego sądu rejonowego (obowiązuje właściwość miejscowa),
  • uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł,
  • wykazać, że nie doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększyła jej umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914 § 1 ustawy Prawo upadłościowe).

Dłużnik, który wykaże przed sądem, że przyczyną, dla której popadł w długi była np. utrata stałego źródła dochodów czy choroba, ma szansę uwolnić się od zobowiązań przekraczających jego finansowe możliwości.

Dla wydziałów gospodarczych rozpatrujących wnioski dłużników na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo upadłościowe, znaczenie ma sposób umotywowania wniosku przez wnioskodawcę. Dłużnicy, którzy nie mają doświadczenia w sporządzaniu takich dokumentów, mogą skorzystać z pomocy specjalistów z Wyzeruj Długi, którzy przygotowują wnioski o upadłość konsumencką.

Dla kogo jest nowa upadłość konsumencka 2019?

Upadłość konsumencka 2019 to rozwiązanie dla wszystkich osób fizycznych, które dotychczas nie miały szans na oddłużenie w związku z tym, że doprowadziły do zadłużenia z własnej winy. Dłużnik, którego wniosek zostałby dzisiaj odrzucony, będzie miał szansę na oddłużenie.

Osoba zadłużona, która nie ma wystarczającej wiedzy, by ocenić, czy opłaca jej się złożyć wniosek o upadłość konsumencką już teraz, czy lepiej poczekać, może skorzystać z pomocy specjalistów. Eksperci z Kancelarii Wyzeruj Długi zawsze szczegółowo zapoznają się ze sprawą każdego klienta. Dzięki wnikliwemu zbadaniu okoliczności, w jakich doszło do zadłużenia, są w stanie podpowiedzieć korzystne rozwiązanie.

Upadłość 2019 – od kiedy na nowych zasadach?

Mimo wcześniejszych zapowiedzi upadłość konsumencka 2019 nie będzie dostępna dla dłużników składających wniosek w bieżących roku. Ustawodawca zdecydował się na sześciomiesięczne vacatio legis, co oznacza, że nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wejdzie w życie dopiero 24 marca 2020 r. Dłużnicy, którym zależy na tym, by ich oddłużenie odbyło się na podstawie nowych przepisów, muszą wstrzymać się ze złożeniem wniosku.

Wnioski o upadłość konsumencką składane po 24 marca 2020 r. będą musiały zawierać dodatkowe informacje m.in.:

  • numer NIP (jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku),
  • o osiągniętych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie i osób pozostających na utrzymaniu dłużnika w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku,
  • o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej 2019 – czy będzie łatwiej?

Kolejna liberalizacja przepisów powoduje, że o oddłużenie będzie jeszcze łatwiej. Nowe regulacje (upadłość 2019) przewidują, że sąd będzie odmawiać oddłużenia tylko w przypadku celowego doprowadzenia przez dłużnika do niewypłacalności. Jeżeli jednak względy słuszności lub humanitarne będą za tym przemawiać, również dłużnik działający w złej woli uzyska oddłużenie.

Upadłość konsumencka 2019 wprowadza również nową instytucję – warunkowe umorzenie zobowiązań. Sąd może warunkowo umorzyć zobowiązania dłużnika, jeżeli pozostaje on np. bez pracy. Jeżeli w ciągu pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu jeden z wierzycieli złoży wniosek o ustalenie planu spłaty, to postanowienie zostanie uchylone i sporządzi się plan spłaty wierzycieli. W praktyce dla dłużników może oznacza to konieczność spłacania zobowiązań nawet wiele lat po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej 2019. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z nami!

Dokumenty źródłowe:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535)

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 lista postępowań restrukturyzacyjnych 2017, 2016 r dostępna na stronie Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej

Dodaj komentarz