Uczestnicy i organy postępowania upadłościowego

O stwierdzenie przez sąd upadłości zazwyczaj występuje niewypłacalny dłużnik, ale nie jest on jedynym uczestnikiem postępowania upadłościowego. Kto jeszcze bierze udział w postępowaniu i jakie obowiązki wykonują jego organy?

Kto bierze udział w postępowaniu upadłościowym?

Po zmianach w prawie postępowanie upadłościowe nie jest skomplikowane ani kosztowne, co doprowadziło do wzrostu liczby ogłaszanych przez sądy upadłości. Jeżeli interesuje Cię upadłość przedsiębiorcy lub upadłość konsumencka, to przed złożeniem wniosku powinieneś dowiedzieć się, kto bierze udział w takim postępowaniu.

Postępowanie upadłościowe jest skonstruowane w takim sposób, że biorą w nim udział uczestnicy: upadły i wierzyciele, a także organy – sąd, sędzia-komisarz, syndyk, zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli. Organy postępowania upadłościowego m.in. nadzorują poszczególne jego etapy.

Upadły i wierzyciele a postępowanie upadłościowe

Aby postępowanie upadłościowe zostało przeprowadzone, potrzebny jest niewypłacalny dłużnik (upadły) i jego wierzyciele. Upadły to ten, wobec kogo zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 185 Prawa upadłościowego). Może być to m.in. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Gdy sąd wyda postanowienie o upadłości, to upadły nie może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem, ponieważ ten wchodzi w skład masy upadłościowej.

Upadły to nie jedyny uczestnik postępowania upadłościowego. W postępowaniu biorą udział również wierzyciele, którym dłużnik zalega z płatnościami. To właśnie oni zgłaszają swoje wierzytelności do sądu, zachowując wymogi dotyczące treści i formy zgłoszenia – więcej na ten temat przeczytasz na naszym w blogu w artykule „Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?”. Warto przy tym wiedzieć, że nie każda wierzytelność wymaga zgłoszenia. Dotyczy to m.in. wierzytelności, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym.

Organy prowadzące postępowanie upadłościowe

Nad prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego czuwają organy sądowe. Należą do nich sąd upadłościowy i sędzia-komisarz.

Sąd upadłościowy to potoczna nazwa wydziału gospodarczego w sądzie rejonowym, w którym toczy się postępowanie o ogłoszeniu upadłości. Może zdarzyć się tak, że postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte w kilku sądach. W takiej sytuacji zastosowanie ma zasada, zgodnie z którą postępowanie toczy się w sądzie, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości część czynności wykonuje sędzia-komisarz i jego zastępca lub zastępcy. Do zadań sędziego-komisarza należą m.in.: kierowanie tokiem postępowania upadłościowego, sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka i rozpoznawanie skarg na czynności komornika sądowego.

Kim jest i czym zajmuje się syndyk?

Upadłość konsumencka czy upadłość przedsiębiorcy ściśle wiąże się z osobą syndyka. Co do zasady, syndyk jest powoływany w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości. Taką funkcję może pełnić m.in. osoba fizyczna, która spełnia dwa warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk zawsze dokonuje czynności w imieniu własnym, jednak na rachunek upadłego. Jego głównym zadaniem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W praktyce zatem syndyk zarządza majątkiem upadłego.

Zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli

W postępowaniu upadłościowym biorą udział również organy pozasądowe. Do nich zalicza się zgromadzenie wierzycieli i radę wierzycieli.

Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz, o ile zostały spełnione warunki wskazane w Prawie upadłościowym. Zasadniczym celem zgromadzenia wierzycieli jest bezpośrednie reprezentowanie interesów wszystkich wierzycieli. Wszelkie ustalenia są podejmowane w drodze uchwał.

Organem, który również reprezentuje interesy wierzycieli, ale w formie pośredniej, jest rada wierzycieli. Zarówno powołanie, jak i odwołanie członków rady wierzycieli należy do zadań sędziego-komisarza. To również on ustanawia radę na wniosek wierzycieli. Jednym z zadań rady wierzycieli jest kontrolowanie pracy syndyka i udzielanie mu pomocy.

Dodaj komentarz