Skutki upadłości konsumenckiej. Konsekwencje bankructwa

Analiza

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to częściowe lub całościowe zredukowanie długów. Ale co w praktyce oznacza to dla upadłego? Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w zależności od sytuacji konsumenta, podejmowane są konkretne działania, mające na celu sukcesywne przywrócenie upadłemu niezależności finansowej. Jak wygląda ten proces, jakie obowiązki spoczywają na upadłym i jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Ogłosiłem upadłość, co dalej?

Przygotowanie spisu wszystkich wierzycieli, wraz z dokładnymi informacjami o długach, weryfikacja obecnej sytuacji, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozpatrzenie go przez sąd, postępowanie upadłościowe i w końcu – ogłoszenie upadłości. Tak w wielkim skrócie wygląda cały proces upadłościowy – o tym, jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku mogłeś już przeczytać w innym artykule. Teraz jednak nasuwa się pytanie, co po upadłości konsumenckiej?

Skutki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej w stosunku do upadłego to przede wszystkim:

  • ograniczenie działań konsumenta w kwestiach zawieranych umów – może on jedynie dokonywać zakupu produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania – żywności, środków czystości, a ich koszty pokrywać z środków finansowych, które nie zostały zajęte przez syndyka,
  • fakt, że poczynania upadłego mogą zaważyć na podjętej przez sąd decyzji, mianowicie, bezpodstawne porzucenie pracy może spowodować umorzenie postępowania upadłościowego i pozbawienie konsumenta szansy na oddłużenie,
  • po uprawomocnieniu decyzji sądu – zawieszenie wszelkich postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko konsumentowi,
  • wykreślenie przez sąd upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Upadłość konsumencka to także skutki związane z majątkiem upadłego:

  • upadły traci wszelkie prawa do zarządzania majątkiem, a zamiast niego uprawniony zostaje syndyk,
  • konsument zobowiązany jest przekazać syndykowi cały swój majątek wraz z niezbędnymi dokumentami związanymi z jego działalnością oraz udzielać syndykowi i sędziemu-komisarzowi wyjaśnień odnośnie majątku,
  • majątek upadłego staje się tzw. masą upadłościową, przeznaczoną na spłatę długów oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
  • majątek zostaje spieniężony przez syndyka po uprzedniej inwentaryzacji służącej ustaleniu hierarchii sprzedaży, pomijając przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania,
  • skutki upadłości konsumenckiej to także pomoc w kwestii potrzeb mieszkaniowych – z kwoty za jaką sprzedano dom, upadły otrzymuje sumę pieniężną równą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, za okres od 12 do 24 miesięcy, z uwzględnieniem jego potrzeb mieszkaniowych, stanu rodzinnego oraz opinii syndyka.

Upadłość konsumencka i jej skutki dla przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą, niewypłacalny przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o upadłość firmy. Konsekwencje ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy mogą być różne w zależności od trybu postępowania – likwidacyjnego, bądź układowego. Zgodnie z tym, przedsiębiorca albo traci cały majątek, a działalność zostaje poddana egzekucji, albo zawiera układ z wierzycielami, spłacając długi, jednocześnie zachowując działalność i część majątku.

Często jednak z uwagi na brak majątku przedsiębiorcy upadłość firmy nie jest możliwa. W takiej sytuacji, jak podaje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnik, dokonując wykreślenia działalności z CEIDG i tracąc tym samym status przedsiębiorcy, może ubiegać się o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, już jako konsument. Wtedy upadłość konsumencka i jej skutki będą takie, jak opisane wyżej dla konsumenta. Grozi to jednak tym, że sąd jako okoliczność obciążającą uzna fakt, że dłużnik w wymaganym przez ustawę terminie nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Są jednak takie procedury prawne, by zapewnić przedsiębiorcy ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej to przede wszystkim wsparcie dla upadłego w drodze do oddłużenia. Sukcesywne wychodzenie z długów i pozbycie się ich oznacza zakończenie pewnego etapu w życiu i rozpoczęcie nowego – z komfortem stabilności finansowej.

Dodaj komentarz