Prawo upadłościowe – zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma nie tylko szereg praw, ale i obowiązków, do których zalicza się konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości po stwierdzeniu niewypłacalności. Przedsiębiorca, który nie dopełni tej powinności, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami – w stosunku do niego może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo upadłościowe

Działalność gospodarcza a prawo upadłościowe

Dla wielu osób rozpoczęcie prowadzenia firmy to nowy etap w życiu. Tymczasem statystyki są bezlitosne – co trzecia firma upada w ciągu 2-3 pierwszych lat działalności na rynku. Wielu nowych przedsiębiorców skrupulatnie przygotowuje jedynie biznesplan, ale tylko nieliczni zapoznają się z treścią ustawy Prawo upadłościowe, aby poznać swoje obowiązki.

Odpowiedzialny przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że nawet opracowany w szczegółach plan biznesowy nie oznacza sukcesu na rynku. W momencie, gdy firma stanie się niewypłacalna, ma on obowiązek złożyć wniosek o upadłość – to tzw. upadłość przedsiębiorcy. W przeciwnym razie może spodziewać się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Na czym polega zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec przedsiębiorcy została przewidziana w art. 373 ustawy Prawo upadłościowe. Wydanie przez sąd takiego postanowienia oznacza niemożność prowadzenia działalności:

  • na własny rachunek, czyli w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG),
  • w ramach spółki cywilnej.

Przedsiębiorca, wobec którego sąd wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie może też pełnić funkcji:

  • zarządcy sukcesyjnego,
  • członka rady nadzorczej,
  • członka komisji rewizyjnej,
  • reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest na tyle szeroki, że osoba nim objęta może zarabiać jedynie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło.

Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Prawo upadłościowe dokładnie określa, w stosunku do jakiego przedsiębiorcy może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa o osobie, która:

  • nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji,
  • ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek, który wchodzi w skład masy upadłości,
  • nie wykonała innych obowiązków ciążących na niej z mocy ustawy, orzeczenia sądu lub sędziego-komisarza.

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności w stosunku do niewypłacalnego przedsiębiorcy może złożyć m.in.: syndyk, zarządca przymusowy lub Komisja Nadzoru Finansowego.

Prawo upadłościowe przewiduje, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorcy może zostać orzeczony przez sąd na okres od 1 do 10 lat. Warto przy tym pamiętać, że ustanowienie zakazu jest fakultatywne – sąd może, ale nie musi tego robić. To, czy sąd wyda postanowienie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do dłużnika, zależy od jego zachowania.

Kiedy ma miejsce moment niewypłacalności?

Upadłość przedsiębiorcy może wiązać się z nałożeniem na niego zakazu prowadzenie działalności gospodarczej. Aby uniknąć takiego zakazu, konieczne jest wypełnienie swoich obowiązków, a przede wszystkim złożenie w wymaganym terminie (30 dni od momentu wystąpienia niewypłacalności) wniosku o upadłość.

Określenie momentu niewypłacalności nie jest łatwe – przedsiębiorcy często liczą, że ich kłopoty są przejściowe i regulują część swoich zobowiązań. W praktyce przyjmuje się, że o niewypłacalności należy mówić wówczas, gdy przedsiębiorca ma trzymiesięczną zaległość w regulowaniu zobowiązań. Inaczej mówiąc, jeżeli przedsiębiorca nie uiścił składek ZUS, podatku do urzędu skarbowego czy nie opłacił faktur otrzymanych od dostawców towarów lub usług przez 3 miesiące, powinien złożyć wniosek o upadłość.

Pomagamy przedsiębiorcom w ogłoszeniu upadłości

Kilka nietrafnych decyzji biznesowych spowodowało, że masz problem z regulowaniem swoich zobowiązań? Jeżeli chcesz ogłosić upadłość, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Na co dzień pomagamy zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom w oddłużeniu się. Korzystając z naszej pomocy, masz szansę ominąć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także szybko pozbyć się długów. Zadzwoń lub napisz do nas – dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Dodaj komentarz