Opieka nad dzieckiem, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka wywołuje określone skutki w sferze majątkowej upadłego, ale także oddziałuje na jego psychikę. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie, czy upadłość konsumencka wpływa na opiekę nad dzieckiem. Rozwiewamy wątpliwości w tej kwestii.

Upadłość konsumencka – skutki

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza dla upadłego rozpoczęcie współpracy z syndykiem. To właśnie jemu musi on wskazać i wydać majątek wchodzący do masy upadłości. Najczęściej składają się na niego nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe czy wierzytelności. Czy to oznacza, że upadły pozostaje bez środków do życia?

Zgodnie z art. 63 Prawa upadłościowego do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Jeżeli upadły jest zatrudniony na umowę o pracę, ma prawo do połowy wynagrodzenia za pracę (nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę). W praktyce zatem nie traci on całego uzyskiwanego miesięcznie dochodu. Niemniej jednak otrzymywane przez niego wynagrodzenie najczęściej wystarcza jedynie na bardzo skromne życie.

Z uwagi na dochody, jakie ma do swojej dyspozycji upadły, pojawia się pytanie, czy upadłość konsumencka wpływa na opiekę nad dzieckiem. Czy osoba składająca wniosek o taką upadłość, powinna się obawiać, że zostaną jej odebrane dzieci?

Kiedy można umieścić dziecko w pieczy zastępczej?

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej) następuje, gdy jest zagrożone jego dobro, czyli wówczas, gdy rodzice nie zapewniają dziecku opieki i wychowania. Przesłankami do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej są m.in.: uzależnienie rodziców (np. od alkoholu lub narkotyków), choroba psychiczna rodziców czy stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej.

Trudna sytuacja ekonomiczna rodziców nie jest powodem wystarczającym do odebrania rodzicom dziecka. Zasadniczo zatem upadłość konsumencka nie wpływa negatywnie na opiekę nad dzieckiem – upadły nie musi się obawiać, że ograniczona pula środków finansowych spowoduje odebranie mu władzy rodzicielskiej. Rodziny, które mają problemy finansowe, mogą przy tym skorzystać z pomocy powołanych do tego instytucji.

Długi, a co za tym idzie, kolejne postępowania w sądach i kancelariach komorniczych, mogą doprowadzić każdego dłużnika na skraj wytrzymałości psychicznej. Upadłość konsumencka prowadzi do oddłużenia i odzyskania komfortu psychicznego przez upadłych, a to korzystnie wpływa na sytuację dziecka i jego relacje z rodzicami.

Upadłość konsumencka a opieka nad dzieckiem – co jeszcze warto wiedzieć?

Z punktu widzenia osób, które chcą ogłosić upadłość konsumencką i są rodzicami, warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozbawia:

  • zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych;
  • statusu podatnika;
  • praw publicznych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wpływa też negatywnie na władzę rodzicielską. Oznacza to, że rodzice w dalszym ciągu mogą decydować m.in. o rozwoju fizycznym i duchowym dziecka, a także wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami. Opieka nad dzieckiem nie pozostaje zatem w żaden sposób zakłócona przez ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadły w dalszym ciągu samodzielnie decyduje o swoim życiu prywatnym, np. może wziąć rozwód. W takiej sytuacji w kwestii praw rodzicielskich wypowiada się sąd opiekuńczy. Zarówno sąd gospodarczy, jak i syndyk nie rozstrzyga o losach dzieci upadłego.

Dodaj komentarz