Jakie są koszty w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy?

Niewypłacalni przedsiębiorcy często borykają się z tym samym problemem – nie dysponują wystarczającymi środkami, aby ogłosić upadłość prowadzonego przedsiębiorstwa. Z jakimi kosztami musi liczyć się właściciel firmy, składając wniosek o upadłość? Co zrobić, gdy z uwagi na brak majątku niemożliwe jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Koszty w postępowaniu upadłościowym

Upadłość przedsiębiorcy – co warto wiedzieć?

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (czyli zostały wpisane do CEIDG) i są niewypłacalne, mogą skorzystać z instytucji upadłości przedsiębiorcy. Warunkami przeprowadzenia postępowania upadłościowego są jednak:

  • niewypłacalność – przedsiębiorca musi utracić możliwość regulowania swoich zobowiązań,
  • posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli.

Przedsiębiorca musi również pamiętać o terminie – wniosek o upadłość powinien złożyć w ciągu 30 dni, licząc od momentu stwierdzenia swojej niewypłacalności. W praktyce właścicieli jednoosobowych firm przed złożeniem wniosku do właściwego sądu gospodarczego często powstrzymuje pusty rachunek bankowy i brak innego majątku należącego do firmy.

Koszty postępowania upadłościowego – kiedy sąd oddali wniosek przedsiębiorcy?

Sąd ma obowiązek oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w kilku sytuacjach. Zgodnie z art. 13 Prawa upadłościowego taka sytuacja ma miejsce, gdy:

  • majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
  • majątek dłużnika jest obciążony np. hipoteką lub zastawem rejestrowym w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Aby sąd pochylił się nad wnioskiem przedsiębiorcy o upadłość, musi on posiadać majątek w wysokości wyższej niż wysokość kosztów w postępowaniu upadłościowym. W tym przypadku zwolnienie od kosztów postępowania upadłościowego nie jest możliwe.

Co zalicza się do kosztów postępowania upadłościowego firmy?

Koszty postępowania upadłościowego zostały wyliczone w art. 230 Prawa upadłościowego. Zgodnie z przywołanym artykułem zalicza się do nich:

  • wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości (m.in. koszty wynagrodzenia syndyka),
  • wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli,
  • wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli,
  • koszty archiwizacji dokumentów upadłego,
  • koszty korespondencji i ogłoszeń,
  • podatki i inne daniny publiczne, które są związane z likwidacją masy upadłości.

Do kosztów zalicza się także zobowiązania masy upadłości, które powstały po ogłoszeniu upadłości. Należą do nich m.in. należności ze stosunku pracy, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości czy zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości.

Kiedy i jak następuje oszacowanie kosztów postępowania upadłościowego?

Oszacowanie kosztów postępowania upadłościowego należy do sądu. Badając, czy majątek niewypłacalnego przedsiębiorcy jest wystarczający do przeprowadzenia postępowania upadłościowego, sąd bierze pod uwagę cały okres jego prowadzenia. Czynność ta odbywa się tuż po złożeniu przez niewypłacalnego przedsiębiorcę wniosku o upadłość.

Aby oszacować, czy majątek przedsiębiorcy jest wystarczający do przeprowadzenia postępowania upadłościowego, sądy gospodarcze często korzystają ze sprawozdań. Dokumenty te mogą być przygotowywane przez tymczasowych nadzorców sądowych.

Sąd oddalił wniosek o upadłość przedsiębiorcy – co dalej?

Czy przedsiębiorca, którego wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony z uwagi na brak majątku, ma szansę na oddłużenie? Z tej sytuacji jest wyjście – upadłość konsumencka. Gdy przedsiębiorca zamknie firmę (zostanie wykreślony z rejestru CEIDG), może złożyć wniosek właśnie o upadłość konsumencką.

W odróżnieniu od ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca, upadłość konsumencka jest mniej sformalizowana, a dłużnik nie musi posiadać majątku – ma miejsce zwolnienie od kosztów postępowania upadłościowego, bo dłużnik musi jedynie uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. W ramach upadłości konsumenckiej były przedsiębiorca może też uzyskać umorzenie zobowiązań (długów), które powstały w trakcie prowadzenia firmy.

Aby uzyskać oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej, dłużnik, który prowadził wcześniej działalność gospodarczą, również musi spełnić pewne warunki. Chcesz zwiększyć swoje szanse na oddłużenie? Skontaktuj się z nami – specjalizujemy się w upadłości przedsiębiorców, spółek i konsumentów. Naszych Klientów sprawnie przeprowadzamy przez cały proces upadłości, a dzięki gruntownej analizie ich sytuacji materialnej, skutecznie podnosimy ich szansę na odzyskanie finansowej wolności.

Dodaj komentarz