Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Podstawową zasadą prowadzenia postępowania upadłościowego jest spłacenie wierzycieli. Aby jednak wierzytelność mogła zostać zakwalifikowana do jednej z kilku kategorii wierzytelności i następnie zaspokojona, wierzyciel musi dokonać jej zgłoszenia.

Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym to po prostu forma dochodzenia roszczeń przeciw upadłemu podmiotowi. Wierzyciel, który zgłosi swoje wierzytelności, korzysta z ochrony i praw, jakie daje mu prowadzone postępowanie. Prawidłowe dokonanie zgłoszenia wierzytelności jest podstawą do dalszego uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli wierzyciel nie skorzysta z tej możliwości, jego wierzytelności nie zostaną uwzględnione w planie podziału masy upadłościowej.

Zgłoszenie wierzytelności nie ma miejsca w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Termin zgłaszania wierzytelności

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wierzyciele mogą składać wnioski o zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej. Termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności po tym terminie również jest możliwe. Wierzyciel dokonujący takiego zgłoszenia musi jednak liczyć się z konsekwencjami, w tym finansowymi. Dokonane zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału; wierzyciel ponosi też koszty postępowania upadłościowego.

Zgłoszenie wierzytelności sędziemu komisarzowi – wymogi formalne

Zgłoszenie wierzytelności sędziemu komisarzowi następuje poprzez złożenie stosownego pisma (w dwóch egzemplarzach). Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest wzór wniosku o zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, którym może posłużyć się każdy wierzyciel.

W każdym zgłoszeniu wierzytelności muszą znaleźć się:

  • dane sędziego komisarza i upadłego podmiotu, dane adresowe sądu, sygnatura sprawy,
  • dane osobowe i adresowe wierzyciela, numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym; jeżeli wierzyciel jest ustanowił pełnomocnika, to również dane osobowe i adresowe pełnomocnika,
  • informacje o wierzytelności – należy określić wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi oraz wskazać wartość wierzytelności niepieniężnej,
  • dowody, które stwierdzają istnienie wierzytelności (przy czym wierzyciele, których wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym muszą jedynie powołać się na tę okoliczność),
  • informacje o kategorii, do jakiej wierzytelność ma zostać zaliczona,
  • informacje o zabezpieczeniach wierzytelności,
  • informacje o przedmiocie zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu – jeżeli we wniosku zostanie uwzględniona wierzytelność, w stosunku do której upadły podmiot nie jest dłużnikiem osobistym,
  • informacje o stanie sprawy – dotyczy to sytuacji, gdy wierzytelności są przedmiotem postępowania sądowego czy administracyjnego,
  • informacje o liczbie posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaju – gdy wierzyciel jest wspólnikiem lub akcjonariuszem upadłej spółki.

Jeżeli wniosek o zgłoszenie wierzytelności spełnia wszelkie wymagania, to jest on w terminie dwóch tygodni przekazywany przez sędziego komisarza do syndyka. W przeciwnym razie wierzyciel zostaje wezwany do uzupełnienia braków, przy czym zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli jest on reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat, radca prawny lub osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk, który otrzymał zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, weryfikuje je pod względem tego, czy wskazane wierzytelności znajdują potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez upadły podmiot. Do obowiązków syndyka należy też wezwanie go do złożenia oświadczenia, czy uznaje on zgłoszone wierzytelności. Dotyczy to sytuacji, gdy wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w dokumentach podmiotu, który chce ogłosić upadłość.

Dodaj komentarz