Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, konkretne działanie – umorzenie długu. Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje nawet 90% redukcja zadłużenia lub jego całkowite anulowanie. Jednak na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Już od tego, w jaki sposób skonstruowany jest wniosek o ogłoszenie bankructwa przez osobę fizyczną zależą dalsze losy postępowania. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie do procesu. Zastanawiasz się, jak można ogłosić upadłość konsumencką? Wyjaśniamy, jak to zrobić, krok po kroku.

Jak ogłosić bankructwo osoby fizycznej?

Podstawą, od której wychodzi dłużnik, a później także i sąd jest wniosek o upadłość konsumencką. Istnieje konkretny wzór wniosku, a wypełnienie niezgodne z jego wymaganiami skutkuje wezwaniem dłużnika, w celu naniesienia poprawek. Wiąże się to z dodatkowym czasem, opóźniającym wszczęcie postępowania, dlatego ważne, aby wniosek został sporządzony przez zajmującą się tym, doświadczoną osobę, by ogłoszenie upadłości konsumenckiej nastąpiło jak najszybciej.

Aby wniosek został przyjęty i rozpatrzony przez sąd, musi zostać przygotowany z zachowaniem pełnej uczciwości. W przeciwnym razie sąd może wniosek odrzucić, czego konsekwencją są problemy z ponowną próbą ogłoszenia upadłości trwające kilka lat. Do wniosku należy zatem dołączyć:

 1. szczegółowy opis swojej historii – od momentu gdy jeszcze zadłużenie nie istniało, ukazując przyczynę jego powstania, z uwzględnieniem dat konkretnych wydarzeń,
 2. wszelką dokumentację związaną z finansami:
 • faktury, wezwania do zapłaty,
 • zobowiązania w postaci kredytu czy pożyczki,
 • umowy wraz z ich wypowiedzeniami – m.in. o pracę, a w przypadku zwolnienia świadectwo pracy; decyzje z ZUS, decyzje dotyczące przyjmowania innych świadczeń finansowych.

Istotne są także dokumenty dotyczące:

 • wyroków sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • raporty z baz dłużników.

Dodatkowo, w przypadku, gdy niewypłacalność warunkowana jest problemami ze zdrowiem należy przedłożyć dokumentację medyczną. Natomiast, gdy ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej wiąże się z sytuacją rodzinną, również należy poprzeć to stosowną dokumentacją – np. akt rozwodu, czy akt zgonu. Warto sporządzić także wykaz wszystkich nieruchomości posiadanych przez dłużnika, spis bieżących wydatków oraz przygotować informacje odnośnie członków rodziny.

W każdym przypadku dokumentacja odpowiada zaistniałym okolicznościom. Powyższe dokumenty to przykłady – nie muszą one zostać wykorzystane w danym procesie, a dodatkowo, może zaistnieć potrzeba pozyskania jeszcze innych dokumentów.

Szczegółowy opis historii poparty pełną, rzetelną dokumentacją stanowi podstawę niewypłacalności, będąc fizycznym dowodem na to, iż zadłużenie nie powstało w sposób świadomy. Dzięki temu upadłość konsumencka stanie się bardziej osiągalna, a sam proces przebiegnie sprawnie, bez dodatkowych komplikacji.

Do wypełniania samego wniosku należy przystąpić z pełną starannością. W pouczeniu znajdującym się na dokumencie wskazane jest, aby nie dokonywać skreśleń i poprawek. Znajdują się tam także inne wskazówki odnośnie wypełniania wniosku, których bezwzględnie należy przestrzegać, aby wniosek został przyjęty przez sąd. Oprócz informacji odnośnie sądu, do którego kierowany jest wniosek, kompletnych danych dłużnika oraz w ewentualności jego przedstawiciela lub pełnomocnika, w formularzu uwzględnia się także stan majątku, spis wierzycieli, spis wierzytelności spornych oraz właściwe oświadczenie dłużnika.

Tak sporządzony wniosek należy opłacić, do czego zobowiązany jest dłużnik. Kwota wynosi 30 zł. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją oraz dowodem wpłaty należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika sądzie rejonowym lub wysłać do sądu pocztą.

Dobrze udokumentowany, profesjonalnie przygotowany wniosek pozwoli jak najszybciej ogłosić upadłość osoby fizycznej. Na wstępie wniosek jest weryfikowany przez sąd, który może go odrzucić, wymagać dodatkowych dokumentów, wezwać dłużnika na przesłuchanie lub ogłosić właściwe postępowanie upadłościowe prowadzące do oddłużenia.

Jeśli sąd wydał decyzję pozytywną dla dłużnika, następuje sporządzenie listy wierzytelności oraz likwidacja jego majątku. W zależności od sytuacji upadłego, może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli na maksymalny okres trzech lat. Cały proces upadłościowy dobiega końca wraz z postanowieniem sądu o stwierdzeniu wykonania planu bądź umorzenia wierzytelności, a z tym momentem upadły zostaje oddłużony.

Teraz, kiedy wiesz już, jak ogłosić bankructwo, sprawdź, kto może to zrobić.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić przez niewypłacalną osobę fizyczną. Co to oznacza w praktyce i jakie warunki musi spełnić dana osoba?

Niewypłacalność to pierwsza i podstawowa przesłanka poprzedzająca ogłoszenie bankructwa osoby prywatnej. Zagadnienie to reguluje ustawa Prawo upadłościowe art. 11:

 1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
 2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Dłużnik, aby mógł ubiegać się o wyjście z długów na mocy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zgodnie z ww., ustawą, w przypadku przedsiębiorców, czy jednoosobowych działalności możliwe jest bankructwo firmy. Jeśli natomiast dłużnik w przeszłości był przedsiębiorcą, ale działalność została wykreślona z CEIDG, co oznacza definitywne zakończenie jej prowadzenia, osoba taka może ubiegać się o ogłoszenie upadłości w trybie przysługującym osobom fizycznym.

Aby ogłosić upadłość osoby prywatnej, wystarczy, że dłużnik posiada jednego wierzyciela.

Ile trwa proces upadłości osoby fizycznej?

Ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną to proces czasochłonny, a jego długość uzależniona jest od sytuacji dłużnika, sądu, a także syndyka. Przeciętnie cała procedura przebiega w przeciągu kilku miesięcy i podzielona jest na dwa etapy:

 • 3-4 miesiące od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości – w tym 1-2 miesiące na rozpoznanie wniosku przez sąd,
 • 4-8 miesięcy od ogłoszenia upadłości do umorzenia zobowiązań, jednak warto mieć na uwadze, że sam plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony na trzy lata.

Są to jednak orientacyjne przedziały czasowe. Nie sposób przewidzieć przebiegu postępowania upadłościowego, w wyniku czego może on trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o koszty postępowania upadłościowego. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z odgórnie określoną opłatą sądową – wcześniej wspomniany koszt 30 zł za złożenie wniosku. Kolejne koszty generowane podczas procesu zależą od sytuacji dłużnika, czasu trwania postępowania oraz wynagrodzenia syndyka uzależnionego od wymaganych działań.

Korzyści z ogłoszenia bankructwa przez osobę fizyczną

Ogłoszenie bankructwa sprawia, że osoba fizyczna zostaje uwolniona od zobowiązań finansowych. Postępowania egzekucyjne wobec dłużnika zostają zawieszone, a z momentem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej zostają umorzone. Dodatkowo skutki upadłości konsumenckiej przekładają się także na potrzeby mieszkaniowe upadłego. Jeśli jego mieszkanie lub dom także został zakwalifikowany do masy upadłościowej, może on otrzymać wsparcie w postaci określonej sumy pieniężnej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skuteczne pozbycie się długów, to dobry start w lepsze życie.

Dodaj komentarz