Jak ogłosić upadłość firmy? Jak ogłosić bankructwo osoby fizyczne?

Jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej?

Ogłoszenie upadłości jednoosobowej firmy to często jedyne wyjście dla przedsiębiorcy, który popadł w kłopoty finansowe. Jej oczekiwanym skutkiem jest częściowa spłata wszystkich wierzycieli, dlatego nie każdy dłużnik posiada warunki, aby tego dokonać. O ogłoszenie upadłości może ubiegać się niewypłacalny przedsiębiorca, jednak musi on dysponować majątkiem wystarczającym na pokrycie kosztów całego procesu oraz częściowej spłaty wierzycieli. W przypadku przedsiębiorcy obowiązują ostrzejsze wymogi prawne, niż w sytuacji, gdy o ogłoszenie upadłości ubiega się konsument. Mimo to bankructwo przedsiębiorstwa jest możliwe! Sprawdź, jak ogłosić upadłość firmy – szybko i skutecznie.

Kiedy można ogłosić upadłość działalności gospodarczej?

Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości muszą zostać spełnione pewne warunki. Pierwszym z nich, jednocześnie będącym podstawą bankructwa jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Co to oznacza? W Polsce zagadnienia związane z upadłością firmy reguluje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy przedsiębiorcę uznaje się za niewypłacalnego, kiedy:

  1. Nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
  2. Jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet, gdy wykonuje je na bieżąco – co dotyczy wyłącznie osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale posiadającymi osobowość prawną.

Ponadto, dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, gdy zaniechanie realizowania opłat trwa dłużej niż trzy miesiące. Przedsiębiorca musi także posiadać minimum dwóch wierzycieli, a suma niewykonanych zobowiązań musi przekraczać 10% wartości bilansowej jego przedsiębiorstwa.

Istnieją pewne przypadki, kiedy sąd będzie musiał ogłosić upadłość, nawet wtedy, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione. Dzieje się tak w sytuacji, gdy niewypłacalność dłużnika ma charakter trwały lub jeśli wierzyciele ponieśliby negatywne skutki odrzucenia wniosku.

Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd jest majątek przedsiębiorcy wystarczający na pokrycie kosztów procesu i spłatę wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie pokryć wymaganych kosztów, zgodnie z prawem, sąd odrzuca wniosek. Celem postępowania jest całkowite zaspokojenie wierzycieli – brak majątku dłużnika automatycznie wyklucza taką możliwość.

Kiedy jest odpowiedni moment na złożenie wniosku o upadłość?

Aby wniosek już na wstępie nie został odrzucony przez sąd należy złożyć go w wyznaczonym czasie. Dłużnik zobowiązany jest złożyć wniosek w ciągu 30 dni od momentu zaistnienia podstawy ogłoszenia upadłości.

Warto wiedzieć, że złożenie wniosku o upadłość to obowiązek niewypłacalnego przedsiębiorcy wynikający z ustawy, a niezastosowanie się do niego niesie za sobą konsekwencje cywilnoprawne – np. pozbawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może ogłosić upadłość firmy jednoosobowej?

Już wiesz, że może to zrobić niewypłacalny przedsiębiorca, ale kim on w zasadzie jest? Wielu właścicieli niewielkich firm, przekonanych jest, że możliwość możliwość ogłoszenia upadłości przysługuje jedynie przedsiębiorcom prowadzącym szeroką działalność. Przepisy regulują, że zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy jednoosobowe mogą ogłosić upadłość. Jednak ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej jest jednoznaczne z tym, iż dłużnik za wszelkie zobowiązania działalności odpowiada w sposób wyłączny, całym swoim majątkiem, z uwzględnieniem majątku osobistego.

Upadłość firmy mogą ogłosić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Jednak każdy z tych podmiotów musi posiadać status przedsiębiorcy, czyli ich działalność musi widnieć w rejestrze przedsiębiorstw CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

A co w przypadku, gdy niewypłacalni stają się wspólnicy spółek? Ogłoszenie upadłości spółki jest możliwe w przypadku:

  • osobowych spółek handlowych,
  • spółek partnerskich.

Spółka cywilna nie posiada miana przedsiębiorcy, co skutkuje brakiem możliwości ogłoszenia upadłości, ale i na to istnieje sposób. Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami i gdy pojawi się taka konieczność, to oni są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku, a niewywiązanie się z tego niesie za sobą konsekwencje. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której na podstawie ustawy przyznano zdolność prawną, do złożenia wniosku uprawniony jest każdy, kto zajmuje się prowadzeniem spraw oraz reprezentowania dłużnika. Dodatkowo możliwość złożenia wniosku przysługuje także:

  • wierzycielom,
  • w przypadku spółki osobowej wniosek mogą złożyć wspólnicy,
  • w przypadku spółki kapitałowej – członek zarządu.

Ile trwa proces upadłości?

Jeśli w odniesieniu do Twojej sytuacji stwierdziłeś zgodność z powyższym – jesteś niewypłacalnym przedsiębiorcą, spełniającym konieczne wymagania – sprawdź, jak ogłosić upadłość działalności gospodarczej i jak długo będzie to trwało.

Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej rozpoczyna się od złożenia wniosku. Aby wniosek został rozpatrzony i przyjęty przez sąd istotne jest jego właściwe sporządzenie, z uwzględnieniem niezbędnych dokumentów. Sposób, w jaki skonstruowany jest wniosek ma wpływ na czas trwania procesu oraz na jego zakończenie. Odpowiednio przygotowany formularz nie będzie wymagał poprawek, które mogłyby wydłużyć proces.

Załączniki do wniosku a długość procesu

Istotne, aby załączona dokumentacja była możliwie obszerna, ale jednocześnie konkretna. Dokumenty jasno wskazujące podstawę zadłużenia odgrywają kluczową rolę podczas podejmowania przez sąd ostatecznej decyzji, ale i usprawniają przebieg procesu. Dlatego podczas sporządzania wniosku warto zgłosić się o pomoc do ekspertów w dziedzinie upadłości. Specjaliści stworzą kompletny spis wymaganych dokumentów oraz przygotują profesjonalny wniosek, a ich doświadczenie i kompetencja sprawi, że posłużą skutecznym wsparciem.

Tak przygotowany wniosek należy opłacić w kwocie 1000 zł i dodatkowo dokonać wpłaty zaliczki na wydatki wynikające podczas procesu. Wraz z załączonymi dokumentami oraz potwierdzeniem zapłaty i zaliczki wniosek należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla siedziby działalności. Sąd powinien rozpatrzyć go w okresie do dwóch miesięcy – teoretycznie, bo często trwa to nieco dłużej – około trzech miesięcy.

Łączny czas trwania procesu upadłościowego uzależniony jest od indywidualnej sytuacji dłużnika. W trakcie jego trwania mogą wystąpić dodatkowe okoliczności, które opóźnią lub przyspieszą procedurę. W zależności od majątku przedsiębiorcy oraz liczby jego wierzycieli różny będzie także czas ich spłaty. Zatem aby ogłosić upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą potrzeba od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

A jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej? Cały proces wygląda dokładnie tak, jak w przypadku dużych firm i przedsiębiorstw.

Sąd odrzucił mój wniosek, co mogę zrobić?

Ogłoszenie upadłości firmy wiąże się z wieloma wymogami, jakie niewypłacalny przedsiębiorca musi spełnić. Częstym przypadkiem jest jednak sytuacja, kiedy majątek dłużnika jest niewystarczający, by pokryć wszelkie koszty procesu, w wyniku czego sąd odrzuca wniosek. Dla przedsiębiorcy nie musi to jednak oznaczać braku perspektyw na oddłużenie.

W takiej sytuacji dłużnik może wykreślić swoją działalność z CEIDG, tracąc status przedsiębiorcy. A kolejno, jako konsument, ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki której spłaci długi zaciągnięte wobec wierzycieli.

Skutki ogłoszenia bankructwa przedsiębiorcy

Podczas trwania procesu upadłościowego przedsiębiorca ma prawo do prowadzenia działalności, choć z pewnymi ograniczeniami. Jego majątek zostaje zabezpieczony, w celu zachowania środków niezbędnych do spłaty wierzycieli. Dodatkowo przedsiębiorca musi realizować bieżące wydatki – składki do ZUS, czy podatki.

Z momentem ogłoszenia upadłości firmy majątek dłużnika staje się majątkową masą upadłościową, przeznaczoną na spłatę wierzycieli. Przy czym wierzyciele mogą dochodzić swoich należności wyłącznie w drodze postępowania upadłościowego.

Ponadto, istnieją dwa warianty prowadzenia postępowania upadłościowego, których skutki zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli różnią się w obu przypadkach. Ze względu na to, która forma jest bardziej korzystna dla przedsiębiorcy, dokonuje się wyboru pomiędzy upadłością likwidacyjną i układową. W drodze upadłości likwidacyjnej następuje bezwzględna likwidacja majątku dłużnika oraz egzekucja jego działalności. Upadłość układowa oznacza zawarcie układu między dłużnikiem a wierzycielami. Strony określają zasady spłaty zobowiązań, a przedsiębiorca może dalej prowadzić działalność, unikając utraty całego majątku.

Dodaj komentarz