Fałszywe wyjaśnienia a wniosek o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka wiąże się z koniecznością zarówno zgromadzenia dokumentów, które będą dowodami w sprawie, jak i przygotowania wniosku. Rozbieżności między stanem opisanym a faktycznym oznaczają dla niewypłacalnego dłużnika poważne konsekwencje.

Fałszywe wyjaśnienia

Upadłość konsumencka – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi być niewypłacalny. Co więcej, niewypłacalność nie może być wynikiem jego rażącego niedbalstwa. Nie jest to jedyny wymóg, od którego zależy, czy wniosek dłużnika zostanie przez sąd rozpatrzony pozytywnie. Równie istotne jest złożenie rzetelnych wyjaśnień.

Rozpatrując wniosek o upadłość konsumencką, sąd zwraca uwagę zarówno na przyczyny powstania niewypłacalności dłużnika (czy są one efektem wspomnianego rażącego niedbalstwa), jak i na jego aktualną sytuację materialną. W rezultacie ogłoszenia upadłości, dłużnik najczęściej traci mieszkanie lub wartościowe ruchomości (np. samochody, kosztowności). To z kolei powoduje, że niektóre osoby ubiegające się o upadłość konsumencką próbują ukryć posiadany majątek. Jednak taki krok jest bardzo nierozważny – może doprowadzić do poważnych kłopotów.

Majątek a upadłość konsumencka

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe doprowadziły do tego, że niewypłacalny dłużnik nie musi już posiadać majątku, aby w stosunku do niego sąd przeprowadził postępowanie upadłościowe. Jeżeli jednak dłużnik posiada majątek, to do wniosku o upadłość konsumencką musi dołączyć stosowny spis.

W spisie majątku należy uwzględnić wyłącznie składniki mające wartość rynkową, czyli takie, które mogą zostać sprzedane. Do takich składowych majątku zalicza się m.in.: nieruchomości i ruchomości (wspomniane samochody, biżuterię czy sprzęt elektroniczny), gotówkę oraz papiery wartościowe. Informacje podane we wniosku o upadłość są dokładnie weryfikowane na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości i następnie przez syndyka. Dłużnicy nie powinni zatem liczyć, że uda im się ukryć np. oszczędności.

W efekcie przeprowadzonego postępowania upadłościowego dłużnik traci zgromadzony majątek, ale to nie oznacza, że zostaje bez środków do życia. Prawo upadłościowe oraz inne obowiązujące ustawy gwarantują dłużnikowi prawo do części osiąganego przez niego wynagrodzenia czy sprzętów, urządzeń i maszyn, które są mu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej.

Upadłość konsumencka a fałszywe wyjaśnienia – czego się spodziewać?

Dłużnik, który złoży fałszywe wyjaśnienia, musi się liczyć się z tym, że sąd nie rozpatrzy pozytywnie złożonego przez niego wniosku o upadłość konsumencką. Zgodnie z art. 4914 ust. 4 Prawa upadłościowego sąd ma obowiązek oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości wówczas, gdy dane podane przez dłużnika we wniosku są:

  • niezgodne z prawdą,
  • niezupełne.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy niezgodność, lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.

Fałszywe wyjaśnienia złożone w postępowaniu o upadłość konsumencką oznaczają tyle, że wniosek dłużnika zostanie oddalony. To z kolei spowoduje, że przez kolejne 10 lat nie będzie on mógł skutecznie starać się o upadłość konsumencką.

Odpowiedzialność karna za podawanie fałszywych wyjaśnień

Nieprawdziwe wyjaśnienia w kwestii majątku złożone w załącznikach do wniosku o upadłość czy w czasie rozpraw w sądzie mogą skutecznie przekreślić starania o oddłużenie. Dodatkowo dłużnik musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych wyjaśnień.

Kwestię odpowiedzialności za składanie fałszywych wyjaśnień reguluje art. 522 Prawa upadłościowego. Zarówno dłużnik, jak i osoba uprawniona do reprezentowania dłużnika, która podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Mimo że sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką najczęściej wiąże się z emocjami, warto dokładnie przeanalizować zawartość przygotowanego dokumentu. W przeciwnym razie dłużnik może spodziewać się, że sąd uzna, że złożył on fałszywe wyjaśnienia.

Pomożemy Ci pozbyć się długów

Sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką, warto powierzyć specjalistom, którzy mają doświadczenie i wiedzą, jakie składniki majątku powinny zostać uwzględnione w załącznikach do tego dokumentu. Jeżeli z uwagi choćby na chorobę nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań, nie czekaj – zgłoś się do nas. Chętnie pomożemy Ci przygotować wniosek o upadłość konsumencką do sądu, a także pomożemy przygotować się do kolejnych rozpraw przed sądem, dzięki czemu unikniesz odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych wyjaśnień.

Dodaj komentarz