Długi małżonków po rozwodzie. Jakie są zobowiązania?

Długi małżonków po rozwodzie
Większość małżonków decyduje się na wspólność majątkową. Zgodnie z tym, wszelkie dochody są ich wspólną własnością, a w przypadku, gdyby małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie, aktywa ulegają podziałowi. A co w sytuacji, gdy podczas rozwodu małżonkowie posiadają nieuregulowane należności? Wyjaśniamy, kto powinien spłacić długi po rozwodzie.

Rozwód a długi

Kluczową kwestią dotyczącą zadłużenia jest fakt, że długi nie podlegają rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, gdyż po prostu do niego nie należą. Jak podają przepisy w Polsce, zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 31, w skład majątku wspólnego wchodzą aktywa, czyli m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę oraz inną działalność zarobkową każdego z małżonków,
  • dochody z majątku osobistego małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego małżonków,
  • kwoty składek zgromadzonych na subkoncie (system ubezpieczeń społecznych).

Na jakiej zasadzie więc spłacane są długi małżonków po rozwodzie?

W przypadku, kiedy dług zaciągnięty był przez obojga małżonków, są oni zobowiązani spłacić go solidarnie. Co to oznacza? Podział długów po rozwodzie opiera się o spłatę ich w równej części przez każdego z małżonków. Wierzyciel jednak może zażądać spłaty całości długu od jednego z małżonków – tego, który jego zdaniem wywiąże się ze zobowiązania, bez dodatkowych komplikacji lub od obojga, w równych częściach.

 

Ponadto, możliwa jest także sytuacja, gdy mimo umowy między byłymi małżonkami, jeden z nich nie spłacił swojej części. W tym przypadku osoba, która uregulowała swoją należność oraz zobowiązania byłego męża lub byłej żony, może wystosować roszczenie regresowe w stosunku do małżonka. Na jego podstawie zostaje rozstrzygnięte, czy osoba, która spełniła zobowiązanie, może ubiegać się o zwrot części spłaconych należności od współdłużnika.

 

Ustalenia między byłymi małżonkami nie mają żadnej mocy prawnej i nie są wiążące zarówno przed nimi, jak i przed wierzycielami. Nawet, jeśli zgodnie z umownym podziałem, żona spłaca mniejszą część, a mąż większą, w myśl powyższego wierzyciel może zażądać spłaty w równych częściach, lub całej kwoty od jednego z nich.

Dług jednego z małżonków

W sytuacji, gdy dług został zaciągnięty przez jednego ze współmałżonków, niezależnie od tego, czy drugi z nich wyraził zgodę, całe zadłużenie oraz obowiązek spłaty spoczywa wyłącznie na tej osobie.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb rodziny, m.in. na leki, czy wyżywienie. Wtedy odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie także jest solidarna.

Rozliczenie długów po rozwodzie a brak majątku

Jak wyjść z długów, kiedy były mąż lub żona nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do ich pokrycia? Dla takiej osoby przewidziane są dwie możliwości:

  • otrzymanie pomocy ze strony byłego współmałżonka odnośnie spłaty należności,
  • upadłość konsumencka, prowadząca do oddłużenia.

Warto jednak mieć na uwadze, że drugie rozwiązanie nie zawsze będzie z korzyścią dla byłej żony lub męża. Otóż wniosek o upadłość konsumencką, w wyniku którego ogłoszono upadłość, złożony na rok przed rozwodem powoduje, że rozdzielność majątkowa wchodzi w skład masy upadłościowej, przeznaczonej na spłatę długów wierzycieli.

 

W wyniku tego cały majątek, jakim małżonkowie dysponowali przed rozwodem zostanie zajęty przez syndyka, spieniężony i przeznaczony na spłatę zadłużenia.

Niespłacony dom – czyli jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie

Dom, auto, sprzęty użytku domowego, z chwilą rozwodu wszystko to podlega podziałowi majątku wspólnego. A co w przypadku, gdy na któreś z dóbr został zaciągnięty kredyt, który wciąż pozostaje niespłacony, generując długi po rozwodzie? Małżonkowie mogą ustalić, że jedno z nich spłaca całość kredytu, zdejmując tym samym obciążenie finansowe z drugiej osoby. W takiej sytuacji niezbędna jest zgoda banku, wydana w oparciu o analizę zdolności finansowej osoby podejmującej się samodzielnej spłaty.

 

To, jak potoczy się proces wychodzenia z długów zależy przede wszystkim od podejścia każdego z małżonków. Ich dobre intencje i uczciwe działanie sprawią, że spełnienie obowiązku uregulowania długów po rozwodzie przebiegnie sprawnie, a byli małżonkowie szybko zaczną nowe życie, bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Dodaj komentarz