Czym jest test prywatnego wierzyciela?

Kilka nietrafionych inwestycji i nawet najlepiej prosperująca firma może mieć kłopoty z regulowaniem zobowiązań. Gdy przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego jest koniecznością, pojawia się kwestia testu prywatnego wierzyciela. Co to takiego?

test prywatnego wierzyciela

Czym jest test prywatnego wierzyciela?

W czasie swojej działalności na rynku przedsiębiorcy podejmują rozmaite decyzje. Większość z nich w kontaktach z innymi przedsiębiorcami stosuje zasadę zaufanego ograniczenia. Polega ona na sprawdzeniu sytuacji finansowej potencjalnego kontrahenta jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy. Mimo wszystko nie można wykluczyć sytuacji, że dynamicznie rozwijająca się firma popadnie w pewnym momencie kłopoty finansowe. Co wówczas?

Kłopoty finansowe przedsiębiorstwa nie zawsze sprawiają, że współpracujące z nim firmy automatycznie wypowiadają umowy. Często przedsiębiorca udziela biznesowemu partnerowi pomocy, np. proponując mu spłatę zadłużenia w ratach. Kierowanie się dobrem swojej firmy przez przedsiębiorcę przy udzielaniu kontrahentowi pomocy wykorzystuje się w teście prywatnego wierzyciela.

Test prywatnego wierzyciela to ocena dokonywana przez wierzyciela publicznego. Gdy udziela on pomocy swojemu dłużnikowi, zestawia on swoją postawę z postawą, jaką wykazałby w stosunku do dłużnika wierzyciel prywatny. Inaczej mówiąc, odpowiada on na pytanie, czy podejmowane przez niego działania są słuszne – czy kieruje się on swoim interesem, czy też interesem dłużnika.

Kiedy test prywatnego wierzyciela ma zastosowanie?

Test prywatnego wierzyciela wykorzystywany jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może skutecznie spowodować, że upadłość przedsiębiorcy nie będzie miała miejsca.

Zgodnie z art. 140 ustawy Prawa restrukturyzacyjnego test prywatnego wierzyciela musi zostać przeprowadzony zawsze wtedy, gdy może dojść do udzielenia przedsiębiorcy pomocy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych.

W jaki sposób państwo może udzielić pomocy dłużnikowi? Odpowiedź również znajduje się we wspomnianej ustawie. Wsparcie może zostać udzielone w formie:

  • obniżenia wysokości zobowiązań,
  • rozłożenia spłaty zobowiązania na raty,
  • odroczenia terminu wykonania zobowiązań,
  • zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności,
  • udzielenia pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji.

Co zawiera test prywatnego wierzyciela?

W ustawie Prawo restrukturyzacyjne zostały wypunktowane informacje, które muszą znaleźć się w teście prywatnego wierzyciela, aby dokonać oceny, czy udzielana pomoc to pomoc publiczna. Przeprowadzając test, należy zatem uwzględnić zarówno zobowiązania dłużnika, jak i stopień zaspokojenia poszczególnych wierzycieli. Niezbędne jest przeanalizowanie treści propozycji układowych przygotowanych dla poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych.

Przeprowadzając test prywatnego wierzyciela, należy dokonać oceny, czy wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego zostałyby zaspokojone w większym stopniu, gdyby rozpoczęte zostało postępowanie upadłościowe.

Test prywatnego wierzyciela a pomoc publiczna?

Wykonanie testu prywatnego wierzyciela jest niezbędne w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jednocześnie jego wynik pozwala określić, czy można mówić o pomocy publicznej. Jeżeli działania państwa są motywowane wyłącznie trudną sytuacją przedsiębiorcy, a nie wyjątkowymi okolicznościami, które zostały spowodowane czynnikami zewnętrznymi, to dochodzi do udzielenia pomocy publicznej.

Co do zasady pomoc publiczna nie jest pożądana, a to dlatego, że prowadzi do zaburzenia konkurencyjności na wolnym rynku – jeden przedsiębiorca zostaje uprzywilejowany względem drugiego. Warto przy tym pamiętać, że Polska – jako członek Unii Europejskiej, musi przestrzegać prawa unijnego. We Wspólnocie pomoc publiczna dozwolona jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Dodaj komentarz