Plan spłaty wierzycieli. Co to jest? Jak działa?


Plan spłaty wierzycieli to ustalony przez sąd harmonogram spłaty części zobowiązań upadłego. Plan taki ustalany jest maksymalnie na trzy lata, choć może trwać choćby i miesiąc.

Wbrew rozpowszechnionym w internecie opiniom nie oznacza to, że w ciągu trzech lat trzeba spłacić resztę zobowiązań. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest bowiem przez sąd na podstawie przez sąd po zbadaniu::

  • możliwości zarobkowych upadłego,
  • kosztów utrzymania jego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu (m.in. potrzeb mieszkaniowych).
  • potrzeb związanych np. ze zdrowiem (leczenie, terapia pourazowa).

Łączna wysokość zobowiązań, pozostałych do spłaty nie ma znaczenia: istotne są jedynie możliwości zarobkowe dłużnika i jego uzasadnione potrzeby.

Plan spłaty wierzycieli

zakłada więc, że przez pewien okres – nie dłuższy niż trzy lata – upadły będzie wnosił na poczet pozostałych niespłaconych zobowiązań określoną kwotę. Kwota płacona co miesiąc jest stała podczas całego okresu spłaty i w ustalony przez sąd sposób przekazywana dalej wierzycielom.

Jeżeli dłużnik wywiąże się z planu spłaty wierzycieli, reszta jego zadłużenia zostanie umorzona.

Na ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie zarówno upadłemu, jak u wierzycielom. Ci ostatni wnoszą takie zażalenie bardzo często,  w zdecydowanej większości przypadków (o ile nie zaszły nadzwyczajne okoliczności) sąd potrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i plan spłaty wierzycieli pozostawia bez zmian.

Kończy się właściwe postępowanie upadłościowe

Jeżeli podczas trwania postępowania (np. po roku od wyznaczenia trzyletniego planu spłaty wierzycieli) sytuacja upadłego znacząco się pogorszy, sąd może obniżyć wysokość miesięcznych płatności, a nawet całkowicie je uchylić. Nastąpi to wtedy, gdy upadły uległ wypadkowi, stracił pracę lub pogorszyła sie jego sytuacja zdrowotna wskutek niezawinionych przez niego wydarzeń.

W momencie wyznaczenia planu spłaty wierzycieli praktycznie kończy się właściwe postępowanie upadłościowe. Kończy swoją działalność syndyk, nie ma sędziego komisarza, a nadzór nad prawidłowuym wykonywaniem przez upadłego planu spłaty wierzycieli biorą na siebie sami wierzyciele oraz sąd upadłościowy. Interweniuje on w sytuacjach spornych – czyli wtedy, gdy plan spłaty wierzycieli nie jest realizowany lub gdy zajdą nieprzewidziane okoliczności, uniemożliwiające jego realizację.